Ελλάδα (Greece)
Contract

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Η Εταιρεία είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της τοποθεσίας Web. Μέσω της παρούσας Πολιτικής εχεμύθειας (εφεξής «Πολιτική») η Εταιρεία ενημερώνει τους ΧΡΗΣΤΕΣ των τοποθεσιών Web: https://www.aquaclean.com, σχετικά με τις χρήσεις στις οποίες υποβάλλονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στην τοποθεσία Web, ώστε να αποφασίσουν, ελεύθερα και οικειοθελώς, αν επιθυμούν να παράσχουν τις ζητούμενες πληροφορίες.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική για να την προσαρμόσει σε νέα νομοθεσία, νομολογιακά κριτήρια, τομεακές πρακτικές ή στα συμφέροντα της οντότητας. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα ανακοινώνεται εκ των προτέρων, ούτως ώστε να έχει τέλεια γνώση του περιεχομένου της.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η: Inversiones Industriales Serpis S.L.

Διεύθυνση επιχείρησης: Ctra. Alicante 76, 03801 Alcoy (Alicante- España)

Internet: https://www.aquaclean.com,

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: RGPD@aquaclean.com

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών υπόκεινται σε επεξεργασία από τις εταιρείες Inversiones Industriales Serpis, Antecuir, Interfabrics, Aquaclean Poland, Serpiscolor, Pascual y Bernabeu, Grafer y Textiles Pascual, εφεξής Όμιλος Aquaclean. Σκοπός της συλλογής των εν λόγω δεδομένων είναι:

 1. Η διαχείριση των πελατών και των προμηθευτών του Ομίλου Aquaclean.
 2. Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών.
 3. Η διαχείριση των αγορών στην τοποθεσία μας.
 4. Η συμμετοχή των χρηστών σε προωθητικές ενέργειες, εκπτωτικές προσφορές κ.λπ.
 5. Η διεξαγωγή στατιστικών ελέγχων και μελετών αγοράς.
 6. Η αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται θα φυλάσσονται κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις ή έως ότου ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο η διαγραφή τους, εφόσον το δικαιούται.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εταιρεία έχει δικαίωμα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, βάσει συγκατάθεσης που εκχωρείται από τον ενδιαφερόμενο για έναν ή περισσότερους ειδικούς σκοπούς, όπως προβλέπεται το άρθρο 6.1. a) του Γενικού Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η παρούσα τοποθεσία Web περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους (συνδέσμους) που επιτρέπουν τη μετάβαση του επισκέπτη σε άλλες σελίδες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων που ενδεχομένως ακολουθείται στις εν λόγω σελίδες.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Ο Όμιλος Aquaclean δεν παραχωρεί σε τρίτες οντότητες τα δεδομένα του, σε γενικές γραμμές, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες η παραχώρηση δεδομένων είναι απαραίτητη για την για την οργάνωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ή την παροχή υπηρεσιών. 
Εν πάση περιπτώσει, η προβλεπόμενες παραχωρήσεις διέπονται από τη σύναψη συμβάσεων, που δεσμεύουν την οντότητα παραχώρησης δεδομένων να χρησιμοποιεί τα εκχωρούμενα στοιχεία για άλλους σκοπούς εκτός όσων ορίζονται από τον Όμιλο Aquaclean.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο ενδιαφερόμενος για τα προσωπικά δεδομένα, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που τον επικουρούν, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, τα οποία αναφέρονται παρακάτω:

 • Δικαίωμα υποβολής αιτήματος πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που αφορούν το ενδιαφερόμενο μέρος.
 • Δικαίωμα υποβολής αιτήματος διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων (δικαίωμα λήθης).
 • Δικαίωμα υποβολής αιτήματος περιορισμού της επεξεργασίας τους.
 • Δικαίωμα αντίθεσης στην επεξεργασία.
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα εν λόγω δικαιώματα κατόπιν αιτήσεως που συνοδεύεται από ένα φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας, στην οποία πρέπει να διευκρινίζει ποιο εκ των ανωτέρω επιθυμεί να εκπληρωθεί, αποστέλλοντας την αίτηση στη διεύθυνση:
Ctra de Alicante, 76 03801
Alcoy (Alicante-España )

ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση RGPD@aquaclean.com

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο Όμιλος Aquaclean θα εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει επαρκές επίπεδο ασφάλειας.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Σας ενημερώνουμε ότι στην aquaclean.com χρησιμοποιούμε cookies ανάλυσης με στόχο τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τον τύπο πλοήγησης που πραγματοποιείτε, τις ενότητες που χρησιμοποιείτε περισσότερο, τα προϊόντα που συμβουλεύεστε, τις ώρες χρήσης, τη γλώσσα κ.λπ. Και τεχνικά cookies, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας της τοποθεσίας Web. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική cookies. (σύνδεσμος προς την πολιτική cookies)

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας πολιτικής για να την προσαρμόσει στις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις, καθώς και σε εκείνες που ενδέχεται να προκύψουν από υφιστάμενους τυπικούς κώδικες επί του θέματος ή για εταιρικούς λόγους.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην τοποθεσία Web, με την επιφύλαξη της απαιτούμενης συναίνεσης των ενδιαφερομένων, όταν δεν θεωρείται εκχωρούμενη βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής.

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις, απορίες ή παρατηρήσεις ενδεχομένως προκύψουν εκ του παρόντος κανονισμού, μπορούν να υποβληθούν στη διεύθυνση RGPD@aquaclean.com 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά την ακόλουθη νόμιμη προειδοποίηση σχετικά με την τοποθεσία Web aquaclean.com

1.1. Στοιχεία ταυτοποίησης του Παρόχου υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 34/2002, της 11ης Ιουλίου, για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και το ηλεκτρονικό εμπόριο.
Αυτή η πύλη αποτελεί ιδιοκτησία της:
Inversiones Industriales Serpis S.L.
ΑΦΜ: ESB-53329173
Διεύθυνση: Ctra de Alicante, 76 03801 Alcoy (Alicante-España)
Internet: https://www.aquaclean.com,
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: RGPD@aquaclean.com

1.2. Αποδοχή και εγκυρότητα των γενικών και ειδικών προϋποθέσεων

Τόσο η πλοήγηση όσο και η χρήση ή/και η παραγγελία οποιουδήποτε προϊόντος εξ όσων προσφέρονται σε αυτήν την τοποθεσία Web σας αποδίδει την ιδιότητα του Χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των γενικών προϋποθέσεων και, κατά περίπτωση, των ειδικών προϋποθέσεων που είναι σε ισχύ τη στιγμή που προσπελάζετε τη σελίδα Web ως Χρήστης.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει και να τροποποιεί μονομερώς, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, την εμφάνιση, τη διαμόρφωση και το περιεχόμενο της σελίδας Web, καθώς και να αναστέλλει προσωρινά την εμφάνιση, τη διαμόρφωση, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις υπηρεσίες της τοποθεσίας Web, με τον ίδιο τρόπο.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB

2.1.- Υποχρεώσεις χρήσης

Σε γενικές γραμμές, ο Χρήστης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις παρούσες προϋποθέσεις και όρους χρήσης, και να ενεργεί πάντα σύμφωνα με τον νόμο, με ορθούς τρόπους, με καλή πίστη και με τη δέουσα επιμέλεια ως προς τη φύση της υπηρεσίας που απολαμβάνει, αποφεύγοντας να χρησιμοποιεί την παρούσα τοποθεσία Web με τρόπο που θα μπορούσε να αποτρέψει, να βλάψει ή να καταστρέψει την εύρυθμη λειτουργία της, την ιδιοκτησία ή τα δικαιώματα της δικαιούχου εταιρείας Inversiones Industriales Serpis S.L., των υπόλοιπων χρηστών ή, σε γενικές γραμμές, οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
Συγκεκριμένα, και χωρίς αυτό να συνεπάγεται περιορισμό της υποχρέωσης που έχει αναλάβει ο Χρήστης εν γένει σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο Χρήστης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις, κατά τη χρήση της παρούσας τοποθεσίας Web: Inversiones Industriales Serpis S.L.

 • Εφόσον παρέχεται, ο Χρήστης πρέπει να φυλάσσει επαρκώς το «όνομα χρήστη» και τον «κωδικό πρόσβασης» που του παρέχεται από την Inversiones Industriales Serpis S.L., ως αναγνωριστικά στοιχεία που του επιτρέπουν να έχει πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται στην τοποθεσία Web, δεσμευόμενος να μην εκχωρεί τη χρήση τους και να μην επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων σε αυτά, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν λόγω ακατάλληλης χρήσης τους.
 • Να μην εισάγει, αποθηκεύει ή διαδίδει, στην ή από την τοποθεσία Web, πληροφορίες ή υλικό που είναι δυσφημιστικό, ζημιογόνο, άσεμνο, απειλητικό, ξενοφοβικό, υποκινεί τη βία, τη διάκριση λόγω φυλετικής καταγωγής, φύλου, ιδεολογίας, θρησκεύματος, ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβιάζει την ηθική, τη δημόσια τάξη, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις δημόσιες ελευθερίες, την τιμή, την αξιοπρέπεια ή την εικόνα τρίτων και εν γένει παραβιάζει τους ισχύοντες κανονισμούς της Ισπανίας και της χώρας διαμονής σας.
 • Να μην εισάγει, αποθηκεύει ή διαδίδει μέσω της τοποθεσίας Web κανένα πρόγραμμα υπολογιστή, δεδομένα, ιό, κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο αρχείο που ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή οποιοδήποτε είδος αλλοίωσης στην τοποθεσία Web, στις υπηρεσίες, στον εξοπλισμό, στα συστήματα ή στα δίκτυα της εταιρείας οποιουδήποτε Χρήστη ή γενικά οποιουδήποτε τρίτου μέρους, που θα μπορούσε να αποτρέψει την κανονική λειτουργία των ίδιων.
 • Να μην καταστρέφει, αλλοιώνει, εκμεταλλεύεται για χρήση, καθιστά μη χρησιμοποιούμενα ή βλάπτει τα δεδομένα, τα στοιχεία, τα προγράμματα, τα ηλεκτρονικά έγγραφα ή, εν γένει, τα αρχεία της εταιρείας, των Χρηστών ή τρίτων.

Η Εταιρεία μπορεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να τροποποιήσει τις παρούσες Γενικές προϋποθέσεις, καθώς και τις Ειδικές προϋποθέσεις που, κατά περίπτωση, ενδέχεται να συμπεριληφθούν, μέσω δημοσίευσης των εν λόγω τροποποιήσεων, στην τοποθεσία Web, για να καταστούν γνωστές στους χρήστες.

2.2.- Αποποίηση ευθύνης

Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε ευθύνεται, σε καμία περίπτωση, για ζημιές οποιασδήποτε φύσεως, που θα μπορούσαν να προκύψουν λόγω των παρακάτω περιστάσεων:

 • Σε γενικές γραμμές, λόγω ακατάλληλης χρήσης της τοποθεσίας Web. Οι χρήστες πρέπει να προβαίνουν σε κατάλληλη χρήση της τοποθεσίας, σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους και τις προϋποθέσεις, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη ο κάτοχός της λόγω ανάρμοστης χρήσης.
 • Λόγω πιθανών τεχνικών ελλείψεων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται, σε καμία περίπτωση, για τις μεταβολές στην υπηρεσία που ενδεχομένως προκύπτουν λόγω βλάβης στο δίκτυο ηλεκτρισμού, στο δίκτυο σύνδεσης δεδομένων, στον διακομιστή ή σε οποιαδήποτε παροχή.
 • Λόγω πρόσβασης τρίτων στο σύστημά σας. Η Εταιρεία θα λάβει τις απαραίτητες τεχνικές προφυλάξεις για την προστασία των δεδομένων και των πληροφοριών στις οποίες έχετε πρόσβαση, χωρίς όμως να είναι υπεύθυνη για τις ενέργειες τρίτων που, κατά παράβαση των μέτρων ασφαλείας που έχουν οριστεί, έχουν πρόσβαση στα προαναφερόμενα δεδομένα.
 • Η Εταιρεία επενδύει διαρκώς σε τεχνολογικά μέσα που προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο ιών και παρόμοιου λογισμικού, καθώς και μη εξουσιοδοτημένου περιεχομένου στα πληροφοριακά της συστήματα. Ωστόσο, ο Χρήστης γνωρίζει ότι πρέπει να λάβει τα δικά του μέτρα, που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των ζημιών που προκαλούνται από μη εγκεκριμένο λογισμικό, ιούς, δούρειους ίππους και οποιοδήποτε είδος κακόβουλου λογισμικού, απαλλάσσοντας την Εταιρεία από κάθε ευθύνη που θα μπορούσε να προκύψει από την παρουσία κακόβουλου λογισμικού κατά την αλληλεπίδραση με την παρούσα τοποθεσία Web.

2.3.- Χρήση υπερσυνδέσμων

Οι διαδικτυακοί χρήστες που επιθυμούν να εισαγάγουν συνδέσμους από τις δικές τους τοποθεσίες Web σε αυτήν τη σελίδα Web πρέπει να συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω, χωρίς η άγνοιά τους να απαλλάσσει της ευθύνης στο πλαίσιο του νόμου.
Ο σύνδεσμος θα συνδέει μόνο με την αρχική σελίδα ή την κύρια σελίδα της τοποθεσίας Web, αλλά δεν θα μπορεί να την αναπαράγει με κανέναν τρόπο (να ενσωματώνει συνδέσμους, να αντιγράφει τα κείμενα, τα γραφικά στοιχεία κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται, σύμφωνα με το εφαρμοστέο και ισχύον δίκαιο ανά πάσα στιγμή, ο ορισμός πλαισίων οποιουδήποτε είδους που καλύπτουν την τοποθεσία Web ή επιτρέπουν την εμφάνιση περιεχομένων μέσω διαδικτυακών διευθύνσεων διαφορετικών από εκείνες που περιέχονται στη σελίδα Web και, σε κάθε περίπτωση, όταν εμφανίζονται σε συνδυασμό με περιεχόμενα που δεν ανήκουν στη σελίδα Web, ώστε: (I) να προκαλούν ενδεχομένως σφάλμα, σύγχυση ή εξαπάτηση των χρηστών σχετικά με την πραγματική προέλευση της υπηρεσίας ή των περιεχομένων (II) να αποτελούν πράξη σύγκρισης ή αθέμιτης απομίμησης, (III) να εκμεταλλεύονται τη φήμη της μάρκας και το κύρος της εταιρείας, ή (IV) με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να καθίσταται απαγορευμένο από την ισχύουσα νομοθεσία.
Δεν επιτρέπονται οι ψευδείς, ανακριβείς και εσφαλμένες δηλώσεις, από τη σελίδα που εισάγει τον σύνδεσμο, σχετικά με την Εταιρεία, τη διεύθυνσή της, τους υπαλλήλους και τους πελάτες της ή την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει.
Δεν επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση, να εκφράζεται στη σελίδα όπου βρίσκεται ο σύνδεσμος ότι η Εταιρεία έχει παραχωρήσει τη συγκατάθεσή της για την εισαγωγή του συνδέσμου ή ότι, άλλως, χορηγεί, συνεργάζεται, επαληθεύει ή εποπτεύει τις υπηρεσίες του αποστολέα.
Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, γραφικού ή μικτού σήματος ή οποιουδήποτε άλλου διακριτικού της εταιρείας εντός της σελίδας του αποστολέα, εκτός των περιπτώσεων που επιτρέπεται από τον νόμο ή έχει δοθεί ρητή εξουσιοδότηση από την Εταιρεία, και υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπεται, σε αυτές τις περιπτώσεις, ένας άμεσος σύνδεσμος προς τη σελίδα Web σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στο παρόν σημείο.
Η σελίδα που ορίζει τον σύνδεσμο πρέπει να συμμορφώνεται πιστά με τον νόμο και δεν θα μπορεί, σε καμία περίπτωση, να παραπέμπει σε περιεχόμενα δικά της ή τρίτων που: (I) είναι παράνομα, επιβλαβή ή ενάντια στην ηθική και τους ορθούς τρόπους (πορνογραφικά, βίαια, ρατσιστικά κ.λπ.), (II) δημιουργούν ή ενδέχεται να δημιουργήσουν στον Χρήστη την ψευδή αντίληψη ότι η Εταιρεία προσυπογράφει, εγκρίνει, συμφωνεί ή με οποιονδήποτε τρόπο υποστηρίζει τις ιδέες, τις εκδηλώσεις ή εκφράσεις, νόμιμες ή παράνομες, του αποστολέα, (III) είναι ακατάλληλα ή δεν σχετίζονται με τη δραστηριότητα όσον αφορά τον τόπο, το περιεχόμενο ή τη θεματική της σελίδας Web του αποστολέα. Ομοίως, ο Χρήστης οφείλει να αποφύγει να συμπεριλάβει στη σελίδα Web οποιονδήποτε υπερσύνδεσμο (εφεξής, «σύνδεσμος») που παραπέμπει σε σελίδα Web η οποία περιέχει στοιχεία ή περιεχόμενα παράνομα, ενάντια στην ηθική και τους ευρέως αποδεκτούς ορθούς τρόπους, καθώς και στη δημόσια τάξη.

2.4.- Πνευματική ιδιοκτησία

Η δομή, ο σχεδιασμός και ο τρόπος παρουσίασης των στοιχείων που είναι διαθέσιμα στην παρούσα τοποθεσία Web (γραφήματα, εικόνες, φωτογραφίες, δείγματα ή υλικά που εμφανίζονται σε αυτά, βιομηχανικές τεχνολογίες, αρχεία, λογότυπα, συνδυασμοί χρωμάτων και οποιοδήποτε στοιχείο που επιδέχεται προστασίας) προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Inversiones Industriales Serpis S.L. ή σε όσους έχουν αποκτήσει τα αντίστοιχα δικαιώματα χρήσης.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, ο μετασχηματισμός, η διανομή, η δημόσια επικοινωνία, η διάθεση στο κοινό και, εν γένει, οποιαδήποτε άλλη μορφή εκμετάλλευσης, μερικής ή ολικής, των στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Η δημοσίευση σε άλλες τοποθεσίες Web ή σε άλλα μέσα ψηφιακής ή γραπτής επικοινωνίας απαιτεί τη ρητή συγκατάθεση του κατόχου της τοποθεσίας Web και, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνεται ρητή μνεία στην κυριότητα των εν λόγω δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Inversiones Industriales Serpis S.L.
Δεν επιτρέπεται η χρήση των διακριτικών σημάτων (μάρκες, εμπορικές επωνυμίες), εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τους νόμιμους κατόχους.
Εκτός ρητής εξουσιοδότησης της Inversiones Industriales Serpis S.L., δεν επιτρέπεται η σύνδεση σε «τελικές σελίδες», η «πλαισίωση» και οποιοσδήποτε άλλος παρόμοιος χειρισμός. Οι σύνδεσμοι πρέπει να παραπέμπουν πάντα στην κύρια σελίδα ή στην αρχική σελίδα της τοποθεσίας Web.

2.5.- Δικαιοδοσία και ισχύουσα νομοθεσία

Οι παρούσες Γενικές προϋποθέσεις υπάγονται στη νομοθεσία και τη δικαιοδοσία της Ισπανίας.
Η Εταιρεία και ο Χρήστης, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, παραιτούμενοι ρητώς από οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία που θα μπορούσε να τους αντιστοιχεί, υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του ALCOY για όλα τα ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν ή τις ασκούμενες ενέργειες που θα μπορούσαν να προκύψουν από την παροχή της υπηρεσίας της τοποθεσίας Web, καθώς και των υπηρεσιών και περιεχομένων της, και όσον αφορά την ερμηνεία, εφαρμογή, συμμόρφωση ή παραβίαση όσων ορίζονται εδώ.

Νόμιμη προειδοποίηση | Πολιτική εχεμύθειας | Πολιτική των Cookies | Developers
© 2024 | Aquaclean© | Επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων.