Polska
Contract

Polityka prywatności

Firma jest szczególnie wrażliwa na ochronę danych osobowych Użytkowników serwisu. Poprzez niniejszą Politykę Prywatności (zwaną dalej Polityką) Firma informuje UŻYTKOWNIKÓW serwisu https://www.aquaclean.como sposobach wykorzystania danych osobowych zgromadzonych w serwisie tak, aby mogli oni swobodnie i dobrowolnie zdecydować czy chcą przekazać żądane informacje.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w celu dostosowania jej do nowych przepisów prawa, kryteriów orzecznictwa, praktyk branżowych lub interesów Spółki. Wszelkie zmiany będą ogłaszane ze stosownym wyprzedzeniem, aby Użytkownik mógł zapoznać się z ich treścią.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Inversiones Industriales Serpis S.L.

Adres siedziby: Ctra. Alicante 76, 03801 Alcoy (Alicante- España)

Internet: https://www.aquaclean.com,

Adres e-mail: RGPD@aquaclean.com 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez firmy Inversiones Industriales Serpis; Antecuir; Interfabrics; Aquaclean Poland; Serpiscolor; Pascual y Bernabeu; Grafer y Textiles Pascual; dalej zwane Grupą Aquaclean. Celem gromadzenia tych danych jest:

 1. 2. Zarządzanie Klientami i Dostawcami Grupy Aquaclean
 2. 4. Świadczenie zamawianych usług.
 3. 6. Zarządzanie zakupami na naszej stronie internetowej.
 4. 8. Udział użytkowników w promocjach handlowych, kuponach zniżkowych, itp.
 5. 10. Prowadzeniem statystyk i badań rynku.
 6. 12. Wysyłanie informacji handlowych.

CZAS RETENCJI

Udostępnione dane będą przechowywane przez odpowiedni okres czasu w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub gdy uprawniona osoba, której dane dotyczą, złoży wniosek o ich usunięcie.

PODSTAWA PRAWNA

Firma jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody udzielonej przez osobę zainteresowaną w jednym lub kilku określonych celach, o których mowa w art. 6.1. a) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Ten serwis zawiera hiperłącza (linki), które umożliwiają odwiedzającemu przejście do innych stron. Firma nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych przyjętą przez inne strony.

ODBIORCY DANYCH

Grupa Aquaclean nie przekazuje podmiotom trzecim danych o użytkownikach, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do organizacji określonych działań lub świadczenia usług.
W każdym razie, przewidziane przekazywanie danych jest regulowane poprzez zawieranie umów, przy czym podmiot przyjmujący nie może wykorzystywać przekazanych informacji do celów innych niż cele określone przez Grupę Aquaclean.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Osoba zainteresowana danymi osobowymi zawsze będzie mogła korzystać z praw, które jej przysługują, zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych, a są to:

 • Prawo dostępu do danych osobowych osoby, której dotyczą.
 • Prawo do ich poprawienia lub usunięcia (prawo do zapomnienia)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych.

Osoba zainteresowana może skorzystać z tych praw w drodze złożenia wniosku z załączoną kserokopią swojego dokumentu tożsamości, w którym określi, z którego prawa chce skorzystać i przekaże go na adres:
Ctra de Alicante, 76 03801
Alcoy (Alicante-España )

lub na adres poczty elektronicznej RGPD@aquaclean.com

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Grupa Aquaclean stosuje należyte środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka.

UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES

Informujemy, że aquaclean.com używa plików cookies analitycznych w celu uzyskania informacji na temat rodzaju prowadzonej nawigacji, najczęściej używanych sekcji, oglądanych produktów, przedziału czasowego, języka, itp. oraz plików cookies technicznych w celu poprawy funkcjonalności strony. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookies. (link do polityki cookies)

ZMIANY PRAWNE

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki w celu dostosowania jej do nowych przepisów prawa lub orzecznictwa, jak również do nowych przepisów wynikających z istniejących kodeksów postępowania w tym zakresie lub z przyczyn korporacyjnych.

O takich zmianach poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem na naszej stronie internetowej, bez uszczerbku dla uzyskania koniecznej zgody zainteresowanych osób, jeśli nie zostanie uznana za udzieloną zgodnie z warunkami niniejszej polityki.

Wszelkie wątpliwości, pytania lub komentarze dotyczące niniejszego regulaminu należy kierować na adres RGPD@aquaclean.com

1. OGÓLNE ASPEKTY PRAWNE

Prosimy o uważne przeczytanie następującej informacji prawnej dotyczącej witryny aquaclean.com

1.1. Dane identyfikujące Dostawcę Usług Społeczeństwa Informacyjnego

Zgodnie z art. 10 Ustawy Nr 34/2002 z dnia 11 lipca o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznym.
Właścicielem portalu jest:
Inversiones Industriales Serpis S.L.
CIF: ESB-53329173
Adres siedziby: Ctra de Alicante, 76 03801 Alcoy (Alicante-España)
Internet: https://www.aquaclean.com,
Adres e-mail: RGPD@aquaclean.com

1.2. Akceptacja i obowiązywanie warunków ogólnych i szczegółowych

Zarówno przeglądanie jak i korzystanie i/lub zamawianie któregokolwiek z produktów oferowanych na tej stronie internetowej daje Państwu status Użytkownika i zakłada pełną i bezwarunkową akceptację przez Państwa każdego z Ogólnych Warunków oraz, jeśli ma to zastosowanie, szczegółowych warunków obowiązujących w chwili wejścia przez Państwa jako Użytkownika na stronę internetową.
Firma zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozszerzania i modyfikowania w dowolnym czasie i bez uprzedzenia wyglądu, konfiguracji i treści strony internetowej, jak również do czasowego zawieszenia wyglądu, konfiguracji, specyfikacji technicznych i usług witryny internetowej w ten sam sposób.

2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ

2.1.- Obowiązki użytkownika

W formie ogólnej Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych warunków i zasad użytkowania oraz do działania zawsze w zgodzie z prawem, dobrymi obyczajami i wymogami dobrej wiary z zachowaniem staranności odpowiedniej do charakteru serwisu, z którego korzysta oraz do nieużywania tej witryny internetowej w sposób, który mógłby utrudnić, uszkodzić lub zakłócić jej normalne funkcjonowanie, dobra lub prawa właściciela Inversiones Industriales Serpis S.L., pozostałych Użytkowników lub ogólnie osób trzecich.
W szczególności, bez nakładania żadnych ograniczeń na zobowiązania przyjęte przez Użytkownika o charakterze ogólnym zgodnie z treścią powyższego akapitu, Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej wobec: Inversiones Industriales Serpis S.L.

 • W przypadku udostępnienia Użytkownik musi odpowiednio zabezpieczyć “Nazwę Użytkownika” i “Hasło” dostarczone przez Inversiones Industriales Serpis S.L., jako elementy identyfikujące i umożliwiające dostęp do różnych usług oferowanych w serwisie oraz zobowiązać się do nie przekazywania ich ani udostępniania dostępu osobom trzecim oraz do przyjęcia odpowiedzialności za szkody i straty, które mogą powstać w wyniku niewłaściwego ich wykorzystania.
 • Nie wprowadzać, nie przechowywać i nie rozpowszechniać na witrynie internetowej ani za jej pośrednictwem żadnych informacji lub materiałów, które są zniesławiające, obraźliwe, obsceniczne, groźne, ksenofobiczne, podżegające do przemocy lub dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, ideologię, religię lub które w jakikolwiek sposób naruszają moralność, porządek publiczny, prawa podstawowe, wolności publiczne, honor, prywatność lub wizerunek osób trzecich oraz ogólnie naruszają obowiązujące przepisy prawa hiszpańskiego i państwa zamieszkania użytkownika.
 • Nie wprowadzać, nie przechowywać i nie rozpowszechniać za pośrednictwem witryny internetowej żadnych programów komputerowych, danych, wirusów, kodów ani innych plików, które mogą spowodować uszkodzenia lub jakiekolwiek inne zmiany na witrynie internetowej lub w jakiejkolwiek usłudze lub w jakimkolwiek urządzeniu, systemie, sieciach, Nazwie firmy jakiegokolwiek Użytkownika, lub ogólnie jakiejkolwiek strony trzeciej, które mogą utrudnić ich normalne funkcjonowanie.
 • Nie niszczyć, nie zmieniać, nie wykorzystywać na własny użytek, nie uniemożliwiać korzystania lub niszczyć danych, informacji, programów, dokumentów elektronicznych lub ogólnie plików, Nazwy firmy Użytkowników lub osób trzecich.

Firma może w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zmienić niniejsze Ogólne Warunki, jak również Warunki Szczegółowe, które mogą zostać włączone poprzez opublikowanie tych zmian na witrynie internetowej tak, aby Użytkownicy mogli się z nimi zapoznać.

2.2.- Wyłączenia odpowiedzialności

Firma nie udziela żadnej gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wyniknąć z następujących przyczyn:

 • Ogólnie w związku z niewłaściwym wykorzystaniem witryny internetowej. Użytkownicy powinni korzystać z witryny internetowej w sposób właściwy, zgodny z wyżej wymienionymi warunkami i zasadami, bez ponoszenia odpowiedzialności ze strony właściciela za niewłaściwe użytkowanie.
 • W odniesieniu do ewentualnych braków technicznych. Firma w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w serwisie spowodowane usterkami w sieci elektrycznej, sieci teleinformatycznej, serwerze lub jakichkolwiek innych funkcjonalnościach.
 • W odniesieniu do dostępu osób trzecich do systemu. Firma podejmie niezbędne techniczne środki ostrożności w celu ochrony danych i informacji, do których jest dostęp, ale nie będzie ponosić odpowiedzialności za działania osób trzecich, które z naruszeniem ustalonych środków bezpieczeństwa mają dostęp do tych danych.
 • Firma stale inwestuje w środki technologiczne minimalizujące ryzyko wystąpienia wirusów i podobnego oprogramowania oraz nieautoryzowanych treści w swoich systemach informatycznych. Mimo to, Użytkownik powinien być świadomy, że musi podjąć własne środki mające na celu zminimalizowanie szkód wyrządzonych przez nieautoryzowane oprogramowanie, wirusy, konie trojańskie i wszelkiego rodzaju oprogramowanie zwane złośliwym zwalniając Firmę z wszelkiej odpowiedzialności, która mogłaby powstać w wyniku ograniczeń związanych ze złośliwym oprogramowaniem w ramach uprawnionych działań na tej stronie internetowej.

2.3.- Używanie hiperłączy

Użytkownik Internetu, który chce wprowadzić linki z własnych witryn na Stronę internetową musi spełniać warunki określone poniżej, jednocześnie ich nieznajomość nie powoduje uniknięcia odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa.
Link łączy wyłącznie z home page lub stroną główną, ale nie może jej w żaden sposób powielać (inline links, kopia tekstu, grafiki, itp.). W każdym przypadku zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa, zabronione będzie ustalanie frames lub ramek jakiegokolwiek rodzaju, które dotyczą strony internetowej lub umożliwiają wizualizację treści za pomocą adresów internetowych innych niż adresy Strony internetowej, a w każdym przypadku, gdy są one wizualizowane razem z treściami niezwiązanymi ze Stroną internetową w taki sposób, że: (I) powoduje lub może spowodować błąd, dezorientację lub pomyłkę u użytkowników co do prawdziwego pochodzenia usługi lub treści; (II) wiąże się z aktem nieuczciwego porównania lub naśladownictwa; (III) służy do czerpania korzyści z renomy znaku towarowego i prestiżowej Nazwy firmy; lub (IV) w jakikolwiek inny sposób jest zakazane przez obowiązujące przepisy prawa.
Żadne fałszywe, niedokładne lub nieprawidłowe oświadczenia o Firmie, jej adresie, pracownikach, klientach lub jakości świadczonych przez nią usług nie będą składane z poziomu strony, która wprowadza link.
W żadnym wypadku strona na której znajduje się link nie może zawierać informacji, że Firma wyraziła zgodę na umieszczenie linku lub że w inny sposób sponsoruje, współpracuje, weryfikuje lub nadzoruje usługi umieszczającego link.
Używanie jakiegokolwiek znaku towarowego, graficznego lub mieszanego lub jakiegokolwiek oznaczenia odróżniającego Nazwę firmy na stronie umieszczającego link jest zabronione, chyba że jest to dozwolone przez prawo lub wyraźnie dozwolone przez Firmę i pod warunkiem, że w takich przypadkach bezpośredni odnośnik do strony internetowej jest dozwolony w sposób określony w tym akapicie.
Strona na której znajduje się link musi działać w pełni zgodnie z prawem i w żadnym wypadku nie może zawierać lub łączyć treści własnych ani osób trzecich, które: (I) są nielegalne, szkodliwe lub sprzeczne z moralnością lub dobrymi obyczajami (pornografia, przemoc, rasizm, itp.); (II) wzbudzają lub mogą wzbudzać u Użytkownika fałszywe przekonanie, że Firma podpisuje, popiera, sprzyja lub w jakikolwiek sposób wspiera idee, oświadczenia lub deklaracje, legalne lub nielegalne, umieszczającego link; (III) są nieodpowiednie lub nie odnoszą się do działalności umieszczającego link w odniesieniu do miejsca, treści i przedmiotu jego strony. Użytkownik powstrzyma się również od umieszczania na stronie internetowej jakiegokolwiek hiperłącza (zwanego dalej “linkiem") do strony internetowej zawierającej nielegalne informacje lub treści sprzeczne z ogólnie przyjętą moralnością i dobrymi obyczajami oraz porządkiem publicznym.

2.4.- Własność intelektualna i przemysłowa

Struktura, projekt i forma prezentacji elementów dostępnych na tej stronie (grafika, obrazy, fotografie, próbki i materiały, które się na niej pojawiają, technologie przemysłowe, pliki, logotypy, zestawienia kolorystyczne i wszelkie inne elementy, które mogą podlegać ochronie) są chronione prawami własności intelektualnej i przemysłowej (Nazwa firmy) lub do których uzyskano stosowne prawa użytkowania.
Zabrania się powielania, przekształcania, rozpowszechniania, podawania do publicznej wiadomości, publicznego udostępniania i ogólnie jakiejkolwiek innej formy częściowego lub całkowitego wykorzystania elementów, o których mowa w akapicie powyżej. Publikacja na innych stronach internetowych lub w innych mediach cyfrowych lub pisemnych wymaga wyraźnej zgody właściciela strony, a w każdym razie musi zawierać wyraźne odniesienie do posiadania praw władności intelektualnej przez Inversiones Industriales Serpis S.L..
Używanie oznaczeń odróżniających (znaków towarowych, nazw handlowych) jest zabronione, chyba że wyraźnie zezwolą na to prawni właściciele.
O ile Inversiones Industriales Serpis S.L. nie wyrazi na to wyraźnej zgody, linki do “ostatnich stron”, “ramek” i inne podobne działania są niedozwolone. Linki powinny zawsze znajdować się na stronie głównej lub home page witryny.

2.5.- Jurysdykcja i prawo właściwe

Niniejsze Warunki Ogólne podlegają ustawodawstwu i jurysdykcji Hiszpanii.
Firma i Użytkownik, bez względu na adres siedziby, wyraźnie zrzekają się wszystkich innych praw, które mogłyby im przynależeć i poddają się jurysdykcji sądów i trybunałów ALCOY w przypadku wszelkich kwestii, które mogą wyniknąć lub działań, które mogą zostać podjęte w wyniku świadczenia serwisu internetowego oraz jego usług i treści, a także w kwestii interpretacji, stosowania, zgodności lub niezgodności z tym, co zostało ustanowione w tym dokumencie.

Zastrzeżenia prawne | Polityka prywatności | Polityka cookies | Developers
© 2023 | Aquaclean© | Wszelkie prawa zastrzeżone.