Republic of Lithuania
Contract

Privatumo politika

Įmonė ypač rūpinasi svetainės naudotojų asmens duomenų apsauga. Šia privatumo politika (toliau - Politika) Bendrovė informuoja svetainės https://www.aquaclean.com NAUDOTOJUS apie tai, kaip bus naudojami svetainėje surinkti asmens duomenys, kad jie galėtų laisvai ir savanoriškai nuspręsti, ar pateikti prašomą informaciją.

Įmonė pasilieka teisę keisti šią Politiką, siekdama ją pritaikyti prie naujų teisės aktų, teismų praktikos kriterijų, verslo praktikos ar Bendrovės interesų. Apie bet kokius pakeitimus bus pranešama iš anksto, kad Naudotojas galėtų susipažinti su jų turiniu.

ATSAKINGAS SUBJEKTAS

Už asmens duomenų tvarkymą atsakingas subjektas yra „Inversiones Industriales Serpis SL“

Buveinės adresas: Ctra. Alikantė 76, 03801 Alcoy (Alikantė - Ispanija)

Svetainė: https://www.aquaclean.com,

El. pašto adresas: RGPD@aquaclean.com

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS

Jūsų asmens duomenis tvarko įmonės „Inversiones Industriales Serpis"; „Antecuir"; „Interfabrics"; „Aquaclean Poland"; „Serpiscolor"; „Pascual y Bernabeu"; „Grafer y Textiles Pascual"; toliau vadinamos „Aquaclean“ grupė. Duomenų kaupimo tikslas:

 1. 2. „Aquaclean“ grupės Klientų ir Tiekėjų valdymas
 2. 4. Užsakomų paslaugų teikimas
 3. 6. Pirkimo valdymas mūsų interneto svetainėje.
 4. 8. Naudotojų dalyvavimas prekybos akcijose, nuolaidų kuponai ir kt.
 5. 10. Statistikos ir rinkos tyrimų atlikimas.
 6. 12. Komercinės informacijos siuntimas.

SAUGOJIMO TERMINAS

Pateikti duomenys bus saugomi atitinkamą laikotarpį, siekiant išpildyti teisinius įsipareigojimus arba kai įgaliotas duomenų subjektas pateiks prašymą juos ištrinti.

TEISINIS PAGRINDAS

Bendrovė turi teisę tvarkyti asmens duomenis remdamasi duomenų subjekto duotu sutikimu vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nurodytais Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 dal. a punkte. Šioje svetainėje yra hipersaitų (nuorodų), leidžiančių lankytojui pereiti į kitus puslapius.
Įmonė neatsako už kitų svetainių taikomą duomenų apsaugos politiką.

DUOMENŲ GAVĖJAI

„Aquaclean“ grupė neperduoda duomenų apie naudotojus trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai tai būtina organizuojant konkrečią veiklą arba teikiant paslaugas.
Bet kuriuo atveju numatomas duomenų perdavimas reglamentuojamas sudarant sutartis, pagal kurias duomenis gaunantis subjektas negali naudoti pateiktos informacijos kitais nei „Aquaclean“ grupės nurodytais tikslais.

NAUDOTOJŲ TEISĖS

Duomenų subjektas visada galės pasinaudoti jam priklausančiomis teisėmis pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas, kurios yra šios:

 • Teisė susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis.
 • Teisė į ištaisymą arba ištrynimą (teisė būti pamirštam).
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.
 • Teisė perkelti duomenis.

Duomenų subjektas gali pasinaudoti šiomis teisėmis pateikdamas prašymą kartu su savo asmens tapatybės dokumento kopija, kuriame nurodo, kuria teise jis nori pasinaudoti, ir išsiųsdamas jį nurodytu adresu:
Ctra de Alicante, 76 03801
Alcoy (Alikantė - Ispanija)

arba elektroninio pašto adresu RGPD@aquaclean.com

SAUGOS PRIEMONĖS

„Aquaclean“ grupė naudoja reikiamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų riziką atitinkantį saugumo lygį.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Informuojame, kad aquaclean.com naudoja analitinius slapukus, kad gautų informaciją apie naršymo tipą, dažniausiai naudojamus skyrius, peržiūrėtus produktus, laiko tarpą, kalbą ir t. t., ir techninius slapukus, kad pagerintų svetainės funkcionalumą. Daugiau informacijos rasite mūsų slapukų naudojimo politikoje. (nuoroda į slapukų naudojimo politiką)

TEISINIAI PAKEITIMAI

Įmonė pasilieka teisę keisti šią politiką, siekdama ją pritaikyti prie naujų teisės aktų ar teismų praktikos, taip pat prie naujų nuostatų, atsirandančių dėl galiojančių šios srities praktikos kodeksų, arba dėl korporatyvinių priežasčių.

Apie tokius pakeitimus mes tinkamai iš anksto pranešime savo interneto svetainėje, nepažeisdami galimybės gauti reikiamą atitinkamų asmenų sutikimą, jei jis nelaikomas duotu pagal šios politikos sąlygas.

Bet kokias abejones, klausimus ar pastabas dėl šios politikos reikėtų siųsti adresu RGPD@aquaclean.com.

1. BENDRIEJI TEISINIAI ASPEKTAI

Atidžiai perskaitykite šį teisinį pranešimą apie aquaclean.com svetainę

1.1.Informacinės visuomenės paslaugų teikėjo identifikaciniai duomenys

Pagal liepos 11 d. Informacinės visuomenės paslaugų ir elektroninės komercijos įstatymo Nr. 34/2002 10 str.
Svetainės savininkas yra:
„Inversiones Industriales Serpis S.L.“
CIF: ESB-53329173
Buveinės adresas: Ctra de Alicante, 76 03801 Alcoy (Alikantė-Ispanija)
Svetainė: https://www.aquaclean.com,

El. pašto adresas: RGPD@aquaclean.com

1.2. Bendrųjų ir specialiųjų sąlygų patvirtinimas ir galiojimas

Tiek naršydami, tiek naudodamiesi ir (arba) užsakydami bet kurį iš šioje svetainėje siūlomų produktų, jūs įgyjate Naudotojo statusą ir visiškai ir besąlygiškai sutinkate su visomis Bendrosiomis sąlygomis ir, jei taikoma, Specialiosiomis sąlygomis, galiojančiomis tuo metu, kai jūs, kaip Naudotojas, įeinate į svetainę.
Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo vienašališkai išplėsti ir pakeisti svetainės išvaizdą, konfigūraciją ir turinį, taip pat laikinai sustabdyti svetainės išvaizdą, konfigūraciją, technines specifikacijas ir paslaugas tokiu pat būdu.

2. BENDROSIOS INTERNETO SVETAINĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

2.1.- Naudotojo pareigos

Bendrąja forma Naudotojas įsipareigoja laikytis šių naudojimo sąlygų ir visada elgtis pagal įstatymus, gerą moralę ir sąžiningumo reikalavimus, su rūpestingumu, atitinkančiu naudojamos paslaugos pobūdį, ir nesinaudoti šia interneto svetaine tokiu būdu, kuris galėtų trukdyti, kenkti ar trukdyti normaliam jos veikimui, savininko „Inversiones Industriales Serpis S.L.“, kitų Naudotojų ar apskritai trečiųjų šalių interesams ar teisėms.
Visų pirma, neapribojant bendrojo pobūdžio įsipareigojimų, kuriuos prisiima Naudotojas pagal ankstesnės pastraipos turinį, Naudotojas naudodamasis šia svetaine įsipareigoja: „Inversiones Industriales Serpis S.L.“

 • Naudotojas privalo tinkamai saugoti „Inversiones Industriales Serpis S.L." suteiktus „Vartotojo vardą" ir „Slaptažodį", kaip identifikavimo elementus, leidžiančius naudotis įvairiomis svetainėje siūlomomis paslaugomis, ir įsipareigoja jų neperduoti ar nesuteikti prieigos trečiosioms šalims bei prisiimti atsakomybę už žalą ir nuostolius, kurie gali atsirasti dėl netinkamo jų naudojimo.
 • Neįdiegti, nesaugoti ir neplatinti interneto svetainėje ar per ją jokios informacijos ar medžiagos, kuri yra šmeižikiška, įžeidžianti, nepadori, grasinanti, ksenofobiška, kurstanti smurtą ar diskriminaciją dėl rasės, lyties, ideologijos, religijos arba kuri bet kokiu būdu pažeidžia moralę, viešąją tvarką, pagrindines teises, visuomenės laisves, garbę, privatumą ar trečiųjų šalių įvaizdį ir apskritai pažeidžia galiojančius Ispanijos ir naudotojo gyvenamosios šalies įstatymus.
 • Neįdiegti, nesaugoti ir neplatinti per svetainę jokių kompiuterinių programų, duomenų, virusų, kodų ar kitų failų, galinčių sukelti žalą ar bet kokius kitus pakeitimus svetainėje ar bet kurioje paslaugoje arba bet kokiame įrenginyje, sistemoje, tinkluose, bet kurio naudotojo įmonės pavadinime ar apskritai bet kurios trečiosios šalies pavadinime, kurie gali trukdyti normaliam jų veikimui.
 • Negadinti, nekeisti, nenaudoti asmeniniais tikslais, netrukdyti naudoti ar nenaikinti duomenų, informacijos, programų, elektroninių dokumentų ar bylų apskritai, Vartotojų ar trečiųjų šalių įmonės pavadinimo.

Įmonė gali bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo gali keisti šias Bendrąsias sąlygas, taip pat Specialiąsias sąlygas, kurios gali būti pradedamos taikyti paskelbiant šiuos pakeitimus interneto svetainėje, kad Vartotojai galėtų su jais susipažinti.

2.2. - Atsakomybės išimtys

Įmonė neteikia jokių garantijų ir neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią žalą ar nuostolius, kurie gali atsirasti dėl toliau išvardytų priežasčių:

 • Bendrai dėl netinkamo svetainės naudojimo. Naudotojai privalo naudotis svetaine tinkamu būdu, laikydamiesi pirmiau minėtų sąlygų, o savininkas neprisiima atsakomybės už netinkamą naudojimąsi.
 • Dėl galimų techninių trikdžių. Įmonė jokiomis aplinkybėmis neatsako už interneto svetainės pakeitimus, atsiradusius dėl elektros tinklo, duomenų perdavimo tinklo, serverio ar kitų funkcijų sutrikimų.
 • Dėl trečiųjų šalių prieigos prie sistemos. Įmonė imsis būtinų techninių atsargumo priemonių, kad apsaugotų duomenis ir informaciją, prie kurių ji turi prieigą, tačiau nebus atsakinga už trečiųjų šalių veiksmus, kurios, pažeisdamos nustatytas saugumo priemones, turi prieigą prie šių duomenų.
 • Įmonė nuolat investuoja į technologines priemones, kad sumažintų virusų ir panašios programinės įrangos bei neautorizuoto turinio patekimo į jos IT sistemas riziką. Nepaisant to, Naudotojas privalo suvokti, kad jis privalo pats imtis priemonių, kad sumažintų neautorizuotos programinės įrangos, virusų, Trojos arklių ir bet kokios programinės įrangos, vadinamos kenkėjiška programine įranga, daromą žalą, atleisdamas Įmonę nuo bet kokios atsakomybės, kuri gali kilti dėl kenkėjiškos programinės įrangos apribojimų vykdant teisėtus veiksmus šioje svetainėje.

2.3. - Nuorodų (hipersaitų) naudojimas

Interneto naudotojai, norintys iš savo svetainių pateikti nuorodą į Svetainę, privalo laikytis toliau išdėstytų sąlygų, o šių sąlygų nežinojimas neatleidžia nuo teisinės atsakomybės.
Nuoroda turi būti tik nuoroda į pagrindinį arba pradinį puslapį, bet jokiu būdu neturi jo dubliuoti (įterptinės nuorodos, kopijuoti teksto, grafikos ir t. t.). Bet kokiu atveju, vadovaujantis tuo metu galiojančiais įstatymais, bus draudžiama kurti rėmus ar bet kokios rūšies rėmelius, susijusius su Svetaine arba leidžiančius vizualizuoti turinį naudojant kitus nei Svetainės interneto adresus, ir bet kokiu atveju, kai jie vizualizuojami kartu su turiniu, nesusijusiu su Svetaine, tokiu būdu, kad: (I) klaidina arba gali klaidinti naudotojus dėl tikrosios paslaugos ar turinio kilmės; (II) apima nesąžiningą palyginimą ar imitaciją; (III) naudojamasi prekių ženklo ir prestižinio Įmonės pavadinimo reputacija; arba (IV) kitu būdu, draudžiamu pagal galiojančius įstatymus.
Iš puslapio, iš kurio pateikiama nuoroda, nebus teikiami jokie melagingi, netikslūs ar neteisingi teiginiai apie Įmonę, jos adresą, darbuotojus, klientus ar paslaugų kokybę.
Susietame puslapyje jokiu būdu negali būti nurodyta, kad Įmonė leido pateikti nuorodą arba kad ji kitaip remia, bendradarbiauja, tikrina ar prižiūri nuorodą pateikusios šalies paslaugas.
Draudžiama nuorodą pateikiančioje svetainėje naudoti bet kokį Įmonės prekių ženklą, grafinį ar mišrų ženklą arba bet kokį skiriamąjį Įmonės pavadinimo ženklą, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal įstatymus arba aiškiai leidžiama Įmonės, ir su sąlyga, kad tokiais atvejais leidžiama pateikti tiesioginę nuorodą į svetainę, kaip nurodyta šioje pastraipoje.
Susieta svetainė privalo veikti laikantis įstatymų ir jokiomis aplinkybėmis joje neturi būti savo ar trečiųjų šalių turinio ar nuorodų, kurios: (I) yra neteisėtos, žalingos ar prieštaraujančios moralei ar elgesio normoms (pornografija, smurtas, rasizmas ir t. t.); (II) skatina ar gali paskatinti naudotoją klaidingai manyti, kad Įmonė pritaria, remia, palankiai vertina ar bet kokiu būdu palaiko nuorodą pateikusio asmens idėjas, deklaracijas ar pareiškimus, teisėtus ar neteisėtus; (III) yra netinkamos ar nesusijusios su nuorodą pateikusio asmens veikla, atsižvelgiant į jo svetainės vietą, turinį ir temą. Naudotojas taip pat susilaiko nuo bet kokių hipersaitų (toliau - nuoroda) į interneto svetainę, kurioje yra neteisėtos informacijos arba turinio, prieštaraujančio visuotinai pripažintai moralei ir elgesio normoms bei viešajai tvarkai.

2.4.- Intelektinė ir pramoninė nuosavybė

Šioje svetainėje pateikiamų elementų (grafikos, paveikslėlių, nuotraukų, pavyzdžių ir medžiagos, pramoninių technologijų, failų, logotipų, spalvų derinių ir bet kokių kitų elementų, kuriems gali būti taikoma apsauga) struktūra, dizainas ir pateikimo forma yra saugomi intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisėmis (Įmonės pavadinimas) arba yra įgytos atitinkamos naudojimo teisės.
Draudžiama atgaminti, transformuoti, platinti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamus ir apskritai bet kokiu kitu būdu iš dalies ar visiškai naudoti ankstesnėje pastraipoje nurodytus elementus. Skelbimas kitose interneto svetainėse arba kitose skaitmeninėse ar rašytinėse laikmenose galimas tik su aiškiu svetainės savininko sutikimu ir bet kuriuo atveju turi būti pateikiama aiški nuoroda į tai, kad intelektinės nuosavybės teisės priklauso „Inversiones Industriales Serpis S.L.".
Draudžiama naudoti skiriamuosius ženklus (prekių ženklus, prekių pavadinimus), išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžia teisėti savininkai.
Jei „Inversiones Industriales Serpis S.L." nėra davusi aiškaus leidimo, neleidžiama naudoti nuorodų į „naujausius puslapius", „rėmus" ir atlikti kitų panašių veiksmų. Nuorodos visada turi būti pateikiamos svetainės pagrindiniame arba pradiniame puslapyje.

2.5. - Jurisdikcija ir taikytina teisė

Šioms Bendrosioms sąlygoms taikomi Ispanijos teisės aktai ir jurisdikcija.
Įmonė ir Naudotojas, nepriklausomai nuo jų registruotos buveinės adreso, aiškiai atsisako visų kitų teisių, kurias jie gali turėti, ir paklūsta ALCOY teismų ir tribunolų jurisdikcijai sprendžiant bet kokius klausimus, kurie gali kilti, arba imantis veiksmų, kurių gali būti imtasi dėl interneto svetainės, jos paslaugų ir turinio teikimo, taip pat aiškinant, taikant, laikantis arba nesilaikant šiame dokumente nustatytų nuostatų.

Teisinė informacija | Privatumo politika | Slapukų politika | Vystytojai
© 2024 | Aquaclean© | Visos teisės saugomos.