spinner

תנאי שימוש

חברת Inversiones Industriales Serpis S.L. הינה הבעלים של זכויות הקניין הרוחני והקניין התעשייתי באתר זה, והאחראית על איסוף הפרטים האישיים, אחסונם, והטיפול בהם דרך אתר זה. כתובתה היא Ctra de Alicante, 76 03801 Alcoy,-Alicante-España והיא רשומה תחת מספר העסק CIF: ESB-53329173 אצל רשם החברות בעיר Alicante, בכרך 2177, ספר 0, יחידה שמינית, גיליון 13, עמוד A-50.745.

www.aquaclean.com הינו אתר האינטרנט של חברת Inversiones Industriales Serpis S.L., ובאמצעותו מציעה החברה למשתמשים מידע בנוגע לחברה עצמה ולמוצרים שהיא מייצרת ומשווקת.

חברת Inversiones Industriales Serpis S.L. לא תישא באחריות לשימוש בלתי הולם ו/או בלתי חוקי בתכנים המופיעים באתר זה מצדם של הגולשים, ובמקביל, תשמור לעצמה את הזכות לנקוט בכל הליך משפטי שייראה לה לנכון על מנת לתבוע פיצויים עבור כל נזק או פגיעה שעלולים להיגרם כתוצאה משימוש כזה.

חברת Inversiones Industriales Serpis S.L. שומרת לעצמה את הזכות למנוע גישה לאתר זה בכל רגע ומכל משתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

קניין רוחני וקניין תעשייתי

כל זכויות הקניין הרוחני והתעשייתי באתר זה ובתכנים המופיעים בו, לרבות סמלים וסימנים מזהים, הינן בבעלותה הבלעדית של חברת Inversiones Industriales Serpis S.L., אלא אם כן צוין אחרת באופן מפורש. חל איסור מוחלט להפיץ ברבים תכנים מאתר זה, באופן כולל או חלקי, ובכל אמצעי ודרך שהיא, מבלי לקבל לכך אישור מפורש ובכתב.

תכנים

הקישורים החיצוניים המופיעים באתר זה הינם בעלי אופי אינפורמטיבי בלבד ומטרתם היחידה היא לספק למשתמשים מידע משלים לזה המופיע באתר. לאור זאת, חברת Inversiones Industriales Serpis S.L. לא תישא באחריות לתפקודם התקין של קישורים אלה או לתכנים של אתרים אחרים שעלולים להיות מקושרים אליהם.

התמונות המוצגות כאן הינן למטרת המחשה בלבד ולכן גווני המוצר הסופי עשויים להשתנות מעט ביחס למוצרים המוצגים כאן.

אחריות

חברת Inversiones Industriales Serpis S.L. שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הייצור ו/או ההפצה של מוצריה בכל רגע נתון. אתר אינטרנט זה אינו מהווה ערוץ תקשורת רשמי להודעה על השקת מוצרים חדשים או ביטול מוצרים ישנים.

אי כיבוד תנאי השימוש באתר זה וכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מכך יהיו תחת אחריותו הבלעדית של המשתמש.