Eesti Vabariik (Estonia)
Contract

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Inversiones Industriales Serpis S.L. (edaspidi „ettevõte”) soovib eriti kaitsta meie veebisaidi teenuste kasutajate isikuandmeid. Käesoleva privaatsuspoliitika (edaspidi „poliitika”) kaudu teatab ettevõte käesolevaga oma veebisaitide https://www.aquaclean.com kasutajatele, milleks veebisaidil kogutavaid isikuandmeid kasutatakse, et saaksite vabalt ja omal soovil otsustada, kas te soovite esitada neid andmeid, mida me küsime.

Ettevõte jätab endale õiguse muuta käesolevat poliitikat, et kohandada seda uute õigusaktide, kohtupraktika kriteeriumite, tööstusala tavade või ettevõtte huvidega. Veebisaidi mis tahes muudatustest teatatakse nõuetekohaselt ette, et kasutajad oleksid selle sisust teadlikud.

VASTUTAV TÖÖTLEJA

Vastutav töötleja või isikliku olemusega andmete töötlemise eest vastutav osapool on Inversiones Industriales Serpis S.L

Aadress: Ctra. Alicante 76, 03801 Alcoy (Alicante) Hispaania

Veebisait: https://www.aquaclean.com

E-post: RGPD@aquaclean.com

EESMÄRK

Kasutajate isikuandmeid töötlevad ettevõtted Inversiones Industriales Serpis; Antecuir; Interfabrics; Aquaclean Poland; Serpiscolor; Pascual y Bernabeu; Grafer ja Textiles Pascual; edaspidi „Grupo Aquaclean”. Andmete saamise eesmärk on:

 1. Klientide ja tarnijate haldamine Grupo Aquacleani jaoks;
 2. Soovitud teenuste osutamine;
 3. Meie veebisaidi kaudu toimuva müügi juhtimine;
 4. Kasutajate osalemine kaubanduslikes reklaamkampaaniates, soodustused jne;
 5. Statistika ja turu-uuringute koostamine;
 6. Kaubanduslike teadete saatmine.

SÄILITAMISE AEG

Esitatud isikuandmeid säilitatakse kõigi õiguslike kohustuste täitmiseks vajaliku ajavahemiku jooksul või kuni huvitatud osapool taotleb kustutamist ja viimasel on selleks õigus.

VOLITUSED

Ettevõttel on õigus isikuandmeid töödelda huvitatud osapoole antud nõusoleku alusel ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil, kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a sätetega.
Käesoleval veebisaidil on hüperlinke (linke), mis võimaldavad suunata külastajad teistele veebisaitidele. Ettevõte ei vastuta kuidagi nendel veebisaitidel rakendatava andmekaitsepoliitika eest.

SAAJAD

Grupo Aquaclean ei anna andmeid ühelegi kolmandale osapoolele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik teatavate tegevuste korraldamiseks või teenuste osutamiseks.
Sellegipoolest on kõik kavandatud andmised reguleeritud lepinguliste tellimustega ja saavad osapooled ei tohi saadud teavet kasutada mingil muul eesmärgil, kui Grupo Aquacleani poolt kindlaks määratud eesmärgil.

KASUTAJA ÕIGUSED

Andmesubjektid võivad alati kasutada oma määrusest tulenevaid õigusi, mis on järgmised:

 • andmesubjekti õigus isikuandmetele juurde pääseda;
 • õigus taotleda parandamist või kustutamist (õigus olla unustatud);
 • õigus töötlemist piirata;
 • õigus esitada vastuväite töötlemise kohta;
 • andmete ülekantavuse õigus.

Andmesubjektid võivad neid õigusi kasutada, kui saadavad taotluse koos oma isikuttõendava dokumendi koopiaga ja märkega soovitava õiguse kohta, aadressile:
Ctra de Alicante, 76 03801
Alcoy (Alicante) SPAIN

või e-posti aadressile RGPD@aquaclean.com

TURVAMEETMED

Grupo Aquaclean rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada vastavatele riskidele asjakohase turvalisuse taseme.

KÜPSISTE KASUTAMINE

Käesolevaga võtate teadmiseks, et aquaclean.com kasutab analüütilisi küpsiseid, et saada teavet teie sirvimiskogemuste, kõige sagedamini kasutatud osade, tutvutud toodete, kasutaja ajavööndi, keele jne kohta, ja tehnilisi küpsiseid veebisaidi toimimise parandamiseks. Lisateavet leiate meie küpsiste poliitikast. (link küpsiste poliitikale)

ÕIGUSAKTIDEST TINGITUD MUUDATUSED

Ettevõte jätab endale õiguse muuta käesolevat poliitikat, et kohandada seda õigusalaste või kohtupraktikaga seotud muudatustega ning samuti tööstusala tavadest tingitud muutustest või ettevõtet sisemistel põhjustel.

Nendest muudatustest teatatakse meie veebisaidil nii vara, kui vaja, võtmata arvesse nõusoleku taotlusi, mis võivad olla vajalikud asjaomastelt osapooltelt, kui leitakse, et sellist nõusolekut ei ole antud käesoleva poliitika tingimuste kohaselt.

Kui teil on kõnealuse õigussätte kohta kahtlusi, küsimusi või märkusi, võite meiega konsulteerida, kirjutades meile aadressil RGPD@aquaclean.com

1. ÜLDTINGIMUSED – ÕIGUSTEAVE

Palun lugege tähelepanelikult läbi järgnev õigusteave veebisaidi aquaclean.com kohta.

1.1. Infoühiskonna teenusepakkuja tuvastamisandmed

Kooskõlas [Hispaania] 11. juuli õigusakti 34/2002 jaotisega 10 infoühiskonna teenuste ja elektronposti kohta esitame teile käesolevaga järgmise teabe.
Käesoleva veebisaidi omanik on
Inversiones Industriales Serpis S.L.
KMKR registreerimise nr. ESB-53329173
Registreeritud tegevuskohad: Ctra de Alicante, 76 03801 Alcoy (Alicante), Hispaania
Veebisait: https://www.aquaclean.com
E-post: RGPD@aquaclean.com

1.2. Üldiste ja eritingimuste aktsepteerimine ja kehtivus

Käesoleva veebisaidi sirvimise ja kasutamise ning/või sellel pakutavate toodete tellimise tulemusel saate kasutajaks, mis eeldab täielikku ja tingimusteta nõustumist iga konkreetse sättega kasutajana veebisaidile juurdepääsu kasutamise ajal kehtivatest üldtingimustest- ja asjakohasel juhul eritingimustest.
Ettevõte jätab endale õiguse laiendada ja muuta ühepoolselt mis tahes ajal ja eelnevalt teatamata selle veebisaidi välimust, konfiguratsiooni ja sisu ning samuti mis tahes ajal ajutiselt peatada veebisaidi välimuse, konfiguratsiooni, tehniliste tingimuste ja teenuste toimimine.

2. VEEBISAIDI KASUTAJA ÜLDTINGIMUSED

2.1. Kasutaja kohustused

Üldiselt kohustuvad kasutajad järgima käesolevaid kasutustingimusi ja toimima alati kooskõlas õigusnõuete ja heade tavadega ning heas usus, nõuetekohase hoolsusega vastavalt kasutatavate teenuste olemusele, hoidudes kasutamast käesolevat veebisaiti mis tahes viisil, mis võib takistada, halvendada või rikkuda selle tavalise toimimise või selle omaniku Inversiones Industriales Serpis S.L või teiste omanike ja üldiselt kõigi kolmandate osapoolte vara või õigusi.
Konkreetselt ja piiramata kohustusi, millega kasutajad on üldiselt nõustunud kooskõlas eelmise jaotisega, võtavad kasutajad selle veebisaidi kasutamisel seoses ettevõttega Inversiones Industriales Serpis S.L endale järgmised kohustused:

 • kui on antud kasutajanimi, peavad kasutajad nõuetekohaselt hoidma oma nimetatud kasutajanime ja parooli, nagu selle andis Inversiones Industriales Serpis S.L, sest need on isikut tuvastavad andmed, mis võimaldavad juurdepääsu veebisaidil pakutavatele mitmesugustele teenustele, ning kasutajad nõustuvad mitte andma neid edasi ega lubama kunagi neile juurdepääsu kolmandatele osapooltele, võttes endale kogu vastutuse kõigi kahjude eest, mis võivad tuleneda väärast kasutamisest;
 • mitte lisama, salvestama ega levitama veebisaidil ega sellelt mingit teavet ega materjali, mis võib olla laimav, halvustav, nilbe, ähvardav, ksenofoobne, vägivallale õhutav ega rassi, soo, ideoloogia ega usu põhjal diskrimineeriv, või mis võib mis tahes muul viisil rikkuda kolmandate osapoolte moraalinorme, avalikku korda, põhiõigusi, kodanikuvabadusi, au, eraelu puutumatust, identiteeti või kujutist ja üldiselt kõike, mis võib rikkuda kehtivaid Hispaania ja oma elukohariigi õigusakte;
 • mitte lisama, salvestama ega levitama veebisaidi kaudu mingeid arvutiprogramme, andmeid, viiruseid, koodi ega muid faile, mis võivad tõenäoliselt põhjustada veebisaidile kahju või mis tahes liiki muudatusi ühelegi selle teenustest või seadmetest, süsteemidest või võrkudest, ettevõtte nimele ega ühelegi kasutaja nimele või üldiselt mingi kolmanda osapoole nimele, mis võib takistada käesoleva veebisaidi normaalset toimimist;
 • mitte hävitama, muutma, kasutama muul otstarbel, desaktiveerima või kahjustama andmeid, teavet, programme, elektroonilisi dokumente ega üldiselt faile, ettevõtte nime või kasutajate või kolmandate osapoolte nime.

Ettevõte võib mis tahes ajal ja eelnevalt teatamata muuta käesolevaid üldtingimusi ja samuti mis tahes eritingimusi, mis võivad olla lisatud, avaldades nimetatud muudatused veebisaidil, et need oleksid kasutajatele teada.

2.2. Loobumine

Ettevõte ei anna mingit garantiid ega vastuta mis tahes kahjude eest, mille võivad põhjustada:

 • üldiselt käesoleva veebisaidi sobimatu kasutamine. Kasutajad peavad kasutama veebisaiti asjakohaselt, kooskõlas ülalpool esitatud tingimustega, ja omanik ei võta endale mingit vastutust nende mis tahes vale kasutamise eest.
 • Seoses võimalike tehniliste puudustega. Ettevõte ei vastuta mingite muudatuste eest teenuses, mis võib tekkida elektrivõrgu, andmesidevõrgu, serverite või mis tahes teiste pakkujate teenuste rikke tõttu.
 • Seoses kolmandate osapoolte juurdepääsuga teie süsteemile. Ettevõte rakendab kõiki vajalikke tehnilisi ettevaatusabinõusid, et kaitsta juurdepääsetavat teavet ja andmeid, kuid ta ei võta endale mingit vastutust kolmandate osapoolte tegevuse eest, mis võib rikkuda ettenähtud turvameetmeid ja sellistele andmetele juurde pääseda.
 • Ettevõte investeerib pidevalt tehnoloogilistesse meetmetesse, et minimeerida viiruste ja muu sarnase tarkvara ning muu volitamata sisuga seotud riske oma teabesüsteemides. Sellest hoolimata peaksid kasutajad silmas pidama, et nad peavad rakendama oma meetmeid, et minimeerida kahjusid, mida võivad tekitada volitamata tarkvara, viirused, Trooja hobused ja mis tahes muud liiki nn pahavara, ning käesolevaga vabastavad ettevõtte mis tahes vastutusest, mis võib tuleneda pahavara sisaldumisest käesolevalt veebisaidilt saadud andmete töötlemisel.

2.3. Linkide kasutamine

Interneti kasutajad, kes soovivad siduda oma veebisaidid ettevõtte veebisaidiga, peavad järgima allpool sätestatud tingimusi, eiramata mis tahes muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.
Linke tohib luua ainult käesoleva veebisaidi esi- või põhilehega ja need ei tohi seda mingil viisil reprodutseerida (reasisesed lingid, teksti koopiad, graafika jne). Alati on keelatud vastavalt mis tahes ajal kehtivatele asjakohastele õigusaktidele luua mis tahes liiki raame, mis mõjutavad seda veebisaiti, ega võimaldada selle sisu kuvada veebiaadresside kaudu, mis erinevad käesoleva veebisaidi aadressidest, ja alati, kui seda vaadatakse koos sisuga, mis ei ole seotud käesoleva veebisaidiga, kui miski võib (i) tekitada või tekitab kasutajates eksimusi, segadust või pettust seoses pakutava teenuse või sisu päritoluga; (ii) olla loetav võrdluseks või ebaõiglaseks imiteerimiseks; (iii) olla kasutatud kaubamärgi maine ja ettevõtte nime väärikuse ärakasutamiseks; või (iv) olla keelatud mis tahes muul viisil kehtivate õigusaktide kohaselt.
Linki sisaldav lehekülg ei esita mingit liiki vale, ebatäpset ega ebaõiget väidet ettevõtte, selle aadressi, töötajate, klientide ega tema pakutavate teenuste kvaliteedi kohta.
Mingil juhul ei tohi lehekülg, kus link asub, väita, et ettevõte on andnud nõusoleku selle lingi lisamisele või et see muudmoodi sponsoreerib, teeb koostööd, tunnistab õigeks selle veebisaidi teenused või teeb nende üle järelevalvet.
Mis tahes nimetuse või kaubamärgi, kujutise või segatud kaubamärgi või mis tahes muu eristuva märgi või ettevõtte nime kasutamine saatja leheküljel on keelatud, välja arvatud õigusaktidega või ettevõtte poolt lubatud juhtudel ja tingimusel, et nendel juhtudel on lubatud otsene link veebisaidile käesolevas punktis sätestatud viisil.
Iga lingi loov lehekülg peab järgima täpselt õigusnorme ja ei tohi mingil tingimusel muuta kättesaadavaks ega luua linki oma ega kolmandate osapoolte sisuga, mis (i) on seadusvastane, kahjulik või moraali ja heade tavade vastane (pornograafiline, vägivaldne, rassistlik jne); (ii) kutsub või võib kutsuda kasutajas esile arusaama, et ettevõte jagab, kiidab heaks, peab kinni või toetab mingit moodi selle pakkuja mõtteid, väiteid või väljendusi, nii seaduslikke kui ka seadusvastaseid; (iii) on sobimatud või ei oma seost ettevõtte tegevusega selle pakkuja veebisaidi asukoha, sisu ja teemaga seoses. Samuti ei lisa kasutajad veebisaidile mingeid hüperlinke (edaspidi „link”), mille aadress suunab veebilehele, millel leidub ebaseaduslikku teavet või sisu, hea moraali ja üldiselt heakskiidetud hea tava või avaliku korra vastast sisu.

2.4. Tööstus- ja intellektuaalomand

Käesoleval veebisaidil kättesaadavate elementide ehitus, kujundus ja esitlusvorm (näidatud graafika, kujutised, fotod, näidised ja materjalid, tööstuslikud tehnoloogiad, failid, logod, värvikombinatsioonid ja mis tahes elemendid, mis võivad olla kaitstud) on kaitstud intellektuaal- ja tööstusomandi õigustega, mis kuuluvad ettevõttele või mida kasutatakse kooskõlas vastavate omandatud kasutusõigustega.
Seetõttu on eelmises lõigus viidatud elemente keelatud reprodutseerida, muuta, levitada, avalikult edastada, muuta avalikult kättesaadavaks ja üldiselt kasutada mis tahes muul viisil osaliselt või tervikuna. Teistel veebisaitidel või muus digitaalses või kirjalikus meedias avaldamine nõuab veebisaidi omaniku selget nõusolekut ja kõigil juhtudel peab selgelt viitama nimetatud intellektuaalomandi õiguste kuulumisele Inversiones Industriales Serpis S.L-ile.
Eristuvate märkide (kaubamärkide, kaubanimede) kasutamine ei ole lubatud, välja arvatud juhul, kui nende õiguspärane omanik seda selgelt lubab.
Välja arvatud Inversiones Industriales Serpis S.L-i selgel loal, ei ole lubatud mingid lingid „lõplikele lehekülgedele”, „raamid” ega muud sarnased töötlused. Lingid peavad alati olema käesoleva veebisaidi põhi- või esilehele.

2.5. Kohtualluvus ja kohaldatav õigus

Käesolevatele üldtingimustele kohaldatakse Hispaania õigust ja kohtualluvust.
Nii ettevõte kui ka kõik kasutajad loobuvad sõltumata oma asukohast selgelt mis tahes muust kohtualluvusest, mis võib olla nendele asjakohane, ja alluvad Hispaania linna ALCOY (Alicante) kohtute kohtualluvusele seoses mis tahes vaidlustega, mis võivad tekkida, või algatatud kohtuasjadega seoses käesoleva veebiteenuse ja selle teenuste osutamise ning sisu pakkumisega ning mis tahes tõlgenduste, rakenduste ning käesolevas kehtestatud sätete järgimise või eiramisega.

Õigusalane hoiatus | Privaatsuspoliitika | Küpsised | Arendajad
© 2023 | Aquaclean© | Kõik õigused kaitstud