Slovenská republika
Contract

POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

Náš Podnik věnuje ochraně osobních údajů Uživatelů služeb našich internetových stránek vysokou pozornost. Cílem dokumentu Politika ochrany soukromí (dále jen Politika) je informovat UŽIVATELE těchto internetových stránek: https://www.aquaclean.com o způsobech nakládání s osobními údaji získávanými na našich webových stránkách. Každý Uživatel má možnost svobodně a dobrovolně se rozhodnout, zda si požadované informace přeje poskytnout.

Podnik si vyhrazuje právo provádět ve své Politice změny, a zajistil tak její přizpůsobení novým legislativním úpravám, judikaturním kritériím, odvětvovým praktikám a zájmům organizace. Jakákoli změna v Politice bude vyhlášena v dostatečném předstihu, aby se Uživatelé s jejím obsahem mohli dokonale seznámit.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je: Inversiones Industriales Serpis S.L.

Sídlo společnosti: Ctra. Alicante 76, 03801 Alcoy (Alicante, Španělsko)

Webové stránky: https://www.aquaclean.com,

E-mail: RGPD@aquaclean.com

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Uživatelů jsou předmětem zpracování, které vykonávají podniky Inversiones Industriales Serpis; Antecuir; Interfabrics; Aquaclean Poland; Serpiscolor; Pascual y Bernabeu; Grafer a Textiles Pascual; od této chvíle Skupina Aquaclean. Cílem shromažďování osobních údajů je:

 1. Řízení zákazníků a dodavatelů Skupiny Aquaclean.
 2. Poskytování požadovaných služeb.
 3. Řízení nákupů na našich internetových stránkách.
 4. Účast Uživatelů na obchodních propagačních akcích, využívání poukázek, slev apod.
 5. Provádění statistik a průzkumů trhu.
 6. Zasílání obchodních sdělení.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnuté osobní údaje budou uchovávány po příslušnou dobu v rámci plnění právních povinností, pokud náležitě oprávněný subjekt údajů nepožádá o provedení jejich výmazu.

ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ

Zpracování osobních údajů Podnikem je zákonné, pokud mu k tomu udělil souhlas subjekt údajů a to pro jeden či více konkrétních účelů, jak je uvedeno v Článku 6, odstavec 1. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Tyto internetové stránky obsahují odkazy (hyperlinky), umožňující přesměrování návštěvníka našeho webu na jiné internetové stránky. Náš Podnik nenese žádnou odpovědnost za politiku ochrany osobních údajů u provozovatelů jiných stránek.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Skupina Aquaclean obecně nepostupuje své údaje třetím stranám, s výjimkou případů, kdy je jejich předání nutné pro účely organizování určitých činností nebo k poskytování služeb.
Plánovaná postoupení údajů se v každém případě upravují podpisem příslušných smluv, na jejichž základě nesmí přijímající organizace postoupené informace využít pro jiné účely, než je stanoveno Skupinou Aquaclean.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů je v souladu s GDPR kdykoli oprávněn k výkonu následujících práv:

 • Právo vyžádat si přístup ke svým osobním údajům.
 • Právo vyžádat si opravu anebo výmaz svých osobních údajů (právo „být zapomenut”).
 • Právo vyžádat si omezení zpracování svých osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování.
 • Právo na přenositelnost údajů.

Subjekt údajů může svá práva uplatnit prostřednictvím žádosti, k níž přiloží fotokopii svého průkazu totožnosti a kde konkrétně uvede, které ze svých práv uplatňuje. Žádost zašle na adresu:
Ctra de Alicante, 76 03801
Alcoy (Alicante, Španělsko)

nebo elektronicky na mailovou adresu: RGPD@aquaclean.com

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Skupina Aquaclean přijme vhodná opatření technické a organizační povahy k zajištění bezpečnosti na úrovni odpovídající jejímu riziku.

VYUŽÍVÁNÍ COOKIES

Informujeme vás, že stránky aquaclean.com využívají jednak analytické cookies, jejichž smyslem je získávat informace o způsobech procházení našich stránek, o nejčastěji navštěvovaných sekcích, prohlížených produktech, o tom, ve kterých hodinách stránky navštěvujete, o jazyce apod., jednak cookies technické, jejichž cílem je zlepšování funkčnosti našich stránek. Více informací naleznete v naší Politice využívání Cookies. (odkaz na Politiku využívání Cookies)

ZMĚNA PRAVIDEL

Podnik si vyhrazuje právo upravovat svoji Politiku za účelem jejího přizpůsobení legislativním a právním novinkám a změnám v odvětvových dohodách v této věci nebo z korporátních důvodů.

Změny budou oznámeny v potřebném předstihu na našich internetových stránkách. Tím není dotčena nutnost vyžádat si potřebný souhlas dotčených subjektů, pokud se nemá za to, že již byl udělen v souladu s podmínkami této Politiky.

V případě jakýchkoli nejasností, otázek či komentářů v souvislosti s těmito pravidly můžete zaslat sdělení na adresu RGPD@aquaclean.com 

1. OBECNÉ ASPEKTY – PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Prosíme vás, abyste si právní upozornění k internetovým stránkám aquaclean.com pozorně pročetli.

1.1. Identifikační údaje poskytovatele služeb informační společnosti

V souladu s článkem 10 zákona 34/2002 z 11. července O službách informační společnosti a elektronickém obchodu:
Vlastníkem těchto internetových stránek je:
Inversiones Industriales Serpis S.L.
DIČ: ESB-53329173
Sídlo společnosti:  Ctra de Alicante, 76 03801 Alcoy (Alicante, Španělsko)
Webové stránky: https://www.aquaclean.com
E-mail:  RGPD@aquaclean.com 

1.2. Souhlas se Všeobecnými a Zvláštními podmínkami a jejich platnost

Navštívením těchto internetových stránek, jejich používáním nebo objednáním kteréhokoli z produktů, které jsou na těchto stránkách nabízeny, se stáváte Uživatelem těchto stránek a vyjadřujete tím svůj plný a bezvýhradní souhlas se Všeobecnými a případně také Zvláštními podmínkami a to v každém z jejich bodů, platnými v okamžik vašeho přístupu na naše internetové stránky.
Podnik si vyhrazuje právo, kdykoli a bez předchozího upozornění jednostranně rozšiřovat a měnit prezentaci, nastavení a obsahy těchto internetových stránek, dočasně přerušit jejich zobrazování, jejich nastavení, technické specifikace a služby tohoto webu.

2. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

2.1. Povinnosti Uživatele

Uživatel je obecně povinen řídit se těmito podmínkami a jednat vždy v souladu se zákonem, dobrými zvyky, v dobré víře a s pečlivostí přiměřenou povaze využívaných služeb. Uživatel nebude tyto internetové stránky používat žádným způsobem, jímž by mohl přerušit, poškodit nebo znehodnotit normální provoz těchto stránek či způsobit újmu na majetku a právech vlastníka, Inversiones Industriales Serpis S.L., ostatních Uživatelů nebo újmu jakékoli třetí straně obecně.
Uživatel je zejména povinen řídit se při užívání těchto internetových stránek následujícími ustanoveními, aniž by to jakýmkoli způsobem omezovalo jeho všeobecnou povinnost jmenovanou v předchozím odstavci: Inversiones Industriales Serpis S.L.

 • Obdrží-li Uživatel od Inversiones Industriales Serpis S.L. „uživatelské jméno“ a „heslo“ jako identifikační údaje pro přístup k různým službám poskytovaným na těchto internetových stránkách, je Uživatel povinen náležitě je opatrovat a zavazuje se neposkytnout je k užití třetí straně, ani třetí straně neumožnit přístup k těmto údajům. Uživatel nese odpovědnost za hmotné i nehmotné škody vzniklé nevhodným používáním svých přístupových údajů.
 • Nevkládat, neskladovat a nešířit na těchto internetových stránkách a z nich jakékoli hanlivé, urážlivé, obscénní, výhružné, xenofobní informace nebo materiály, informace a materiály vyzývající k násilí, k diskriminaci z důvodu rasy, pohlaví, názorů, náboženského vyznání, nebo které by jakýmkoli způsobem ohrožovaly mravy, veřejný pořádek, základní lidská práva a svobody, důstojnost, soukromí nebo image třetích stran a obecně které by narušovaly platné právní předpisy ve Španělsku a v zemi bydliště Uživatele.
 • Nevkládat, neskladovat a nešířit prostřednictvím těchto internetových stránek počítačové programy, data, viry, kódy a jakékoli jiné soubory, které by mohly poškodit nebo způsobit jiné narušení těchto internetových stránek, jakékoli ze služeb nebo zařízení, systémů a sítí Podniku, kteréhokoli z Uživatelů a obecně jakékoli třetí strany a zabránit tak jejich normálnímu provozu.
 • Neničit, nenarušovat, nepoužívat ve svůj prospěch, nevyřazovat z provozu a nepoškozovat data, informace, programy, elektronické dokumenty a obecně soubory Podniku, Uživatelů a třetích stran.

Podnik je oprávněn kdykoli a bez předchozího upozornění provádět změny v těchto Všeobecných podmínkách a případně ve Zvláštních podmínkách, které mohou být dodatečně zařazeny, a to zveřejněním uvedených změn na svých webových stránkách, aby se s nimi Uživatelé mohli seznámit.

2.2. Vyloučení nebo omezení odpovědnosti

Podnik v žádném případě neručí ani nenese odpovědnost za hmotné a nehmotné škody jakékoli povahy, které by mohly vzniknout v důsledku:

 • Obecně nevhodným používáním jeho internetových stránek. Uživatel je povinen používat tyto internetové stránky vhodným způsobem a v souladu s výše uvedenými podmínkami. Za jejich nevhodné používání nenese vlastník těchto internetových stránek žádnou odpovědnost.
 • V důsledku případných technických nedostatků. Podnik v žádném případě nenese odpovědnost za narušení v poskytování služeb způsobené výpadky v elektrické síti, v datové přípojce, na serveru či výpadkem jakýchkoli výkonů.
 • V důsledku přístupu třetích stran k jeho systému. Podnik přijme nezbytná technická opatření k ochraně zpřístupňovaných dat a informací. Nenese však odpovědnost za činnost třetích stran, které by narušením zavedených bezpečnostních opatření mohly k těmto datům získat přístup.
 • Podnik trvale investuje do technologických prostředků s cílem minimalizovat ohrožení svých internetových stránek viry a podobným softwarem, jakož i neautorizovaným obsahy ve svých informačních systémech. Přesto si Uživatel musí být vědom své povinnosti učinit vlastní opatření na své straně k minimalizaci škod způsobených neautorizovanými softwary, viry, trojskými koni a jinými druhy tzv. malware. Podnik nenese žádnou odpovědnost za případnou přítomnost malware ve službách poskytovaných na těchto internetových stránkách.

2.3. Použití odkazů – hyperlinků

Uživatel, který si na svých vlastních webových stránkách přeje umístit odkazy na internetové stránky Podniku, je povinen řídit se podmínkami uvedenými níže. Neznalost těchto podmínek nesnímá z Uživatele odpovědnost plynoucí ze zákonných předpisů.
Odkaz smí zajišťovat propojení jedině s domovskou či hlavní stránkou internetových stránek Podniku. Odkaz nesmí stránky Podniku jakkoli reprodukovat (in-line links, kopie textů, grafik apod.). V souladu s platnými právními předpisy je zakázáno vytvářet jakékoli frames či rámce, které by tyto internetové stránky Podniku zahrnovaly či umožňovaly zobrazování jejich obsahů prostřednictvím jiných internetových adres, než je adresa těchto internetových stránek. Je zakázáno zobrazovat stránky Podniku společně s cizími obsahy, v důsledku čehož by mohly nastat tyto situace: (I) Uvedení nebo potenciální uvedení Uživatelů v omyl, záměna nebo klamání Uživatelů o skutečném původu služby nebo obsahů; (II) nekalá soutěž srovnáváním a napodobováním; (III) využití dobrého jména značky a prestiže Podniku; nebo (IV) jakýkoli jiný způsob zakázaný platnými zákonnými předpisy.
Na webových stránkách, které si odkaz nainstalují, nebudou prováděna nepravdivá, nepřesná anebo nesprávná prohlášení o Podniku a jeho vedení, o jeho zaměstnancích, zákaznících nebo o kvalitě poskytovaných služeb.
Na webových stránkách, kde bude odkaz umístěn, nesmí být v žádném případě uvedeno, že Podnik udělil k umístění odkazu souhlas, nebo že Podnik služby provozovatele těchto třetích stránek jiným způsobem sponzoruje, spolupracuje s ním, jeho služby prověřuje nebo nad nimi vykonává dohled.
Je zakázáno použití jakékoli ochranné známky slovní, grafické nebo smíšené i jakéhokoli jiného znaku označujícího název Podniku na stránkách provozovatele třetích stránek, s výjimkou případů zákonem povolených, nebo k nimž Podnik výslovně udělí svůj souhlas; v takových případech smí být přímý odkaz na internetové stránky Podniku proveden pouze způsobem uvedeným v tomto ustanovení.
Webové stránky, na kterých bude odkaz umístěn, se musí řídit zákonem. V žádném případě na nich nesmí být umístěny obsahy vlastní nebo třetích stran, nebo s nimi nesmí propojovat, pokud by takové obsahy: (I) Byly nezákonné, škodlivé anebo v rozporu s dobrými mravy a zvyky (pornografické, násilné, rasistické aj.). (II) Mohly v Uživateli vyvolat klamný pocit, že podnik schvaluje, zastává, zaštiťuje nebo jakkoli podporuje legální anebo nelegální myšlenky, prohlášení či vyjádření provozovatele webových stránek, na nichž je odkaz umístěn. (III) Byly nevhodné či nepříslušné vzhledem k činnosti, místu, obsahům a tématu webových stránek provozovatele webu, na nichž je odkaz umístěn. Uživatel dále na internetové stránky neumístí žádný odkaz (hyperlink), který by přesměrovával na jiné webové stránky zahrnující informace či obsahy, které jsou nezákonné, jsou v rozporu s dobrými mravy a obecně přijatými zvyklostmi a s veřejným pořádkem.

2.4. Duševní a průmyslové vlastnictví

Struktura, design a forma prezentování dostupných prvků na těchto internetových stránkách (grafiky, obrázky, fotografie, vzorky a materiály, které se na nich objevují, průmyslové technologie, soubory, loga, kombinace barev a jakýkoli prvek, na nějž se vztahuje ochrana) jsou chráněny právy duševního a průmyslového vlastnictví Podniku anebo stran, které k jejich používání získaly příslušná práva.
Reprodukování, transformování, distribuce, šíření, poskytování veřejnosti k dispozici a obecně jakákoli forma využívání prvků uvedených v předchozím odstavci, dílčím způsobem nebo i vcelku, jsou zakázány. Pro jejich zveřejnění na jiných webových stránkách nebo v jiných digitálních či písemných komunikačních médiích je nutno získat výslovný souhlas vlastníka těchto internetových stránek a vždy je nutno výslovně odkázat na to, že uvedená práva duševního vlastnictví přísluší společnosti Inversiones Industriales Serpis S.L.
Používání rozlišovacích znaků (ochranné známky, obchodní firmy) bez výslovného souhlasu zákonných vlastníků není povoleno.
Provádění odkazů „finální stránky“, tvorba „frames“ a všechny podobné typy manipulací bez výslovného souhlasu společnosti Inversiones Industriales Serpis S.L. není povoleno. Odkazy musí přesměrovávat vždy na domovskou stránku (homepage) internetových stránek Podniku.

2.5. Soudní příslušnost a rozhodné právo

Na tyto Všeobecné podmínky se vztahují zákony a soudní pravomoc Španělského království.
Podnik a Uživatel, bez ohledu na své sídlo a bydliště, se výslovně vzdávají jakékoli jiné soudní pravomoci, která by se na ně mohla vztahovat, a ve všech případných otázkách a úkonech plynoucích ze služeb internetových stránek Podniku a jeho služeb a obsahů, jakož i ve výkladu, aplikaci, plnění a neplnění všeho, co je zde stanoveno, se podřizují soudům města ALCOY.

Právní upozornění | Zásady ochrany soukromí | Používání cookies | Developers
© 2024 | Aquaclean© | Všechna práva vyhrazena.