Република България (Bulgaria)
Contract

Правила за поверителност

Фирмата е особено чувствителна по въпроса за защита на личните данни на Потребителите на услугите на Сайта. Чрез тази политика за поверителност (наричана по-долу „Политиката"),  Фирмата информира ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на уеб сайтовете: https://www.aquaclean.com, за целите, за които се използват личните данни, събрани на уеб сайта, за да могат свободно и доброволно да вземат решение дали да предоставят исканата информация.

Фирмата си запазва правото да променя тази политика, за да я адаптира към новoто законодателство, съдебната практика, браншовите практики или интересите на предприятието. Всяко изменение на политиката ще бъде обявено своевременно за да може потребителите да бъдат запознати с неговото съдържание.

ОТГОВОРНО ЛИЦЕ

Лицето, отговорно за обработката на лични данни, е: Inversiones Industriales Serpis S.L.

Търговски адрес: Ctra. Alicante 76, 03801 Alcoy (Alicante) España

Интернет адрес: https://www.aquaclean.com,

Имейл: RGPD@aquaclean.com

ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕТО

Личните данни на потребителите се обработват от дружествата: Inversiones Industriales Serpis; Antecuir; Interfabrics; Aquaclean Poland; Serpiscolor; Pascual y Bernabeu; Grafer y Textiles Pascual; оттук нататък Grupo Aquaclean. Целта на събирането на тези данни е:

 1. Управление на клиенти и доставчици на Grupo Aquaclean
 2. Предоставяне на услуги
 3. Управление на покупките в нашия уеб сайт.
 4. Участие на потребителите в търговски промоции, валчери за отстъпки и др.
 5. Статистики и пазарни проучвания.
 6. Изпращане на търговски съобщения.

ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ

Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани в предвидения от закона срок или до поискване от заинтересованата страна същите да бъдат заличени и ако тя е надлежно упълномощена за целта.

ЗАКОННОСТ

Фирмата има право да обработва личните данни въз основа на съгласието, дадено от заинтересованата страна за една или повече конкретни цели, както е посочено в член 6.1. а) от Общия регламент за защита на лични данни.
Този уеб сайт включва хипервръзки (линкове), които позволяват на посетителя да премине към други страници. Фирмата не поема никаква отговорност по отношение на политиката за защита на данните, която може да е приета в тях.

АДРЕСАТИ

Grupo Aquaclean не предоставя на трети страни своитеданни, с изключение на случаите, в които това е необходимо за организацията на определени дейности или предоставянето на услуги.
При всички положения, предвидените случаи на предоставяне на информация се уреждат чрез подписване на договори, като приобретателят не може да използва предоставената информация за други цели, различни от установените от Grupo Aquaclean.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Титулярът на личните данни, винаги може да упражни правата, които му отрежда Общият регламент за защита на лични данни, и които са:

 • Право да поиска достъп до своите лични данни.
 • Право да поиска поправка или заличаване (право на забрава)
 • Право да поиска ограничаване на обработването им.
 • Право на възражение срещу обработването им.
 • Право на преносимост на данните.

Заинтересуваната страна може да упражни тези права като изпрати молба, придружена от ксерокопие на документ за самоличност, в която да уточни кои от тези искания да бъдат удовлетворени, на адрес:
Ctra de Alicante, 76 03801
Alcoy (Alicante-España )

или чрез имейл на RGPD@aquaclean.com

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Grupo Aquaclean ще приложи подходящи технически и организационни мерки за да гарантира подходящо ниво на сигурност, съответстващо на риска.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИТЕ

Информираме ви, че aquaclean.com използва „аналитични бисквитки" за да получи информация за типа на сърфирането, която вършите, секциите, които използвате най-много, продуктите, които сте консултирали, часовата зона на употреба, езика и т.н. и „технически бисквитки", с цел подобряване на функционалността на уеб сайта.За повече информация прочетете нашата политика за "бисквитките". (препратка към политиката за "бисквитките")

ПРОМЯНА НА НОРМАТИВАТА

Фирмата си запазва правото да променя тази политика, за да я адаптира към законодателните или съдебни новости, както и към такива, свързани със стандартните кодекси, съществуващи по този въпрос или по корпоративни причини.

Такива промени ще бъдат съобщавани възможно най-рано на нашия уеб сайт, без да се засяга правото на засегнатите лица да рекламират съгласието си, когато смятат, че същото не е дадено в съответствие с условията на тази политика.

Всички неясноти, въпроси или коментари по отношение на тази политика, можете да изпращате на имейл: RGPD@aquaclean.com

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Моля, прочетете внимателно следната правна информация, отнасяща се до уеб сайта aquaclean.com

1.1. Идентификационни данни на Доставчика на услуги на Информационното общество

В съответствие с член 10 от Закон 34/2002 от 11 юли, за услугите на информационното общество и електронната търговия.
Този портал е собственост на:
Inversiones Industriales Serpis S.L.
ЕИК: ESB-53329173
Адрес: Ctra de Alicante, 76 03801 Alcoy (Alicante-España)
Интернет: https://www.aquaclean.com,
Имейл: RGPD@aquaclean.com

1.2. Приемане и срок на действие на общите и специални условия

Както сърфирането, така и използването и/или поръчването на някой от продуктите, предлагани на този сайт, Ви дава статута на Потребител и означава, че приемате напълно и безрезервно всички и всяко едно от Общите условия, а според случая, и специалните условия, които са в сила в момента, в който като потребител посетите уеб страницата.
Фирмата си запазва правото да разширява и изменя едностранно, по всяко време и без предизвестие, презентацията, конфигурацията и съдържанието на уеб сайта, както и временно да спре презентацията, конфигурацията, техническите спецификации и услугите на уеб сайта по същия начин.

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

2.1.- Задължения за ползване

По правило, Потребителят се задължава да спазва реда и условията за ползване и винаги да действа в съответствие със закона, добрите нрави и изискванията за добросъвестност, като полага грижите, съответстващи на естеството на услугата, която ползва, и да се въздържа от използването на този уеб сайт по начин, който би могъл да попречи, навреди или наруши нормалното му функциониране, собствеността или правата на титуляра Inversiones Industriales Serpis S.L., на други потребители или изобщо на трета страна.
По-конкретно и без това да ограничава по никакъв начин задължението, поето от Потребителя, по правило и съгласно предишния раздел, при използването на този сайт Потребителят поема задължения към: Inversiones Industriales Serpis S.L.

 • Потребителят се задължава надлежно да съхранява "Потребителското си име" и "Паролата", когато такива са му предоставени от Inversiones Industriales Serpis S.L., като идентификационни елементи и възможности за достъп до различните услуги, предлагани на уеб сайта, като се задължава да не преотстъпва използването им, нито достъпа до тях от трети лица, поемайки отговорност за евентуални вреди и щети, които могат да възникнат в резултат на неправилното им използване.
 • Да не въвежда, съхранява или разпространява на или от уеб сайта информация или материали, които са оклеветяващи, оскърбителни, неприлични, заплашителни, ксенофобски, подтикващи към насилие, към дискриминация, основана на раса, пол, идеология, религия или по някакъв начин противоречат на морала, обществения ред, основните права, гражданските свободи, честта, неприкосновеността на личния живот или на имиджа на трети лица, и като цяло, нарушават действащото испанско законодателство и правото на държавата, в която живее.
 • Да не въвежда, съхранява или разпространява чрез уеб сайта компютърни програми, данни, вируси, кодове или други файлове, които биха могли да повредят или нарушат уеб сайта, услугите или оборудването, системите или мрежите на фирмата или на друг Потребител или трето лице, и което може да попречи на нормалното им функциониране.
 • Да не унищожава, променя, използва за собствени нужди, деактивира или уврежда данни, информация, програми, електронни документи и в цялост, файловете на фирмата, потребителите или трети страни.

Фирмата може по всяко време и без предизвестие да изменя тези Общи условия, както и Специалните условия, които бъдат включени, като публикува измененията на уеб сайта с цел същите да бъдат известени на Потребителите.

2.2.- Освобождаване от отговорност

Фирмата не дава никаква гаранция и не носи никаква отговорност за вреди и щети от каквото и да е естество, настъпили в резултат на:

 • Неправилно използване на уеб сайта. Потребителите трябва да го използват правилно и при горепосочения ред и условия, като титулярът не носи никаква отговорност за неправилното използване на страницата.
 • Евентуални технически неизправности. Фирмата не поема никаква отговорност за изменения в услугите, възникнали в резултат на срив в електрическата мрежа, мрежовите връзки за обмен на данни, сървъра и други подобни.
 • Достъп на трети лица до Вашата система. Фирмата ще приеме необходимите технически предпазни мерки за да защити данните и информацията, които са достъпни, но не носи отговорност за действията на трети лица, които в нарушение на установените мерки за сигурност, си осигурят достъп до гореспоменатите данни.
 • Фирмата непрекъснато инвестира в нови технологии, които да сведат до минимум риска от вируси и подобен софтуер, и неоторизирано съдържание в своите информационни системи. Въпреки това, Потребителят е наясно, че трябва да предприеме свои лични мерки за да сведе до минимум щетите, причинени от неоторизиран софтуер, вируси, троянски коне и всякакъв вид mal-ware, като фирмата не носи никаква отговорност за наличието на зловреден софтуер в обработването, активирано на тази страница.

2.3.- Използване на хипервръзки

Потребителят на интернет, който иска да въведе препратки от собствените си уеб страници към уеб сайта, трябва да спазва посочените по-долу условия, като непознаването им не го освобождава от наказателна отговорност.
Препратката ще отвежда само до „home page“ или началната страница на уеб сайта, но няма да може да я възпроизвежда по никакъв начин (вградени линкове, копиране на текстове, графики и т.н.). При всички случаи е забранено, в съответствие с приложимото и действащо във всеки един момент законодателство, да се създадат frames или рамки от какъвто и да било вид, които включват уеб сайта или позволяват показването на съдържанието му чрез интернет адреси, различни от тези на уеб сайта и винаги, когато се показват заедно с чуждо съдържание така, че: (I) довежда или може да доведе до грешка, объркване или заблуда у потребителите относно истинския произход на услугата или съдържанието; (II) създава сравнение или нелоялна имитация; (III) използва репутацията на марката и престижа на фирмата; или (IV) по друг начин е забранено от действащото законодателство.
На страницата, в която се въвежда препратката, не може да се прави никакво фалшиво, неточно или неправилно изявление за фирмата, нейния адрес, служители, клиенти или за качеството на предоставяните от нея услуги.
В никакъв случай на страницата, на която се намира препратката, не може да се пише, че фирмата е дала съгласието си за поместване на препратката или че по друг начин спонсорира, сътрудничи, верифицира или проследява услугите на адресанта.
Забранено е използването на текстова, графична или смесена марка, или друг отличителен знак на фирмата на страницата на адресанта, освен в случаите, разрешени от закона или с изрично разрешение от фирмата, като ако има такова, ще се постави директна връзка към уеб сайта по начина, определен в тази клауза.
Страницата, която установява връзката, трябва да изпълнява стриктно закона и в никакъв случай не може да се разпорежда или да свързва със свое съдържание или с това на трети лица, когато: I) е незаконно, вредно или противоречащо на морала и добрите нрави (порнографско, расистко и т.н.); (II) създава или може да създаде у Потребителя погрешна представа, че фирмата споделя, защитава, се присъединява или по някакъв начин подкрепя идеите, изявленията или изразите, законни или незаконни, на адресанта; (III) е неподходящо или не е свързано с дейността, мястото, съдържанието и тематиката на уеб сайта на адресанта. Също така, Потребителят не може да включва на уеб сайта никаква хипервръзка (наричана по-нататък „линк") към уеб страница, съдържаща незаконна информация или съдържание, в противоречие с морала и общоприетите добри нрави, и обществения ред.

2.4.- Интелектуална и индустриална собственост

Структурата, дизайнът и формата на представяне на елементите, достъпни на този сайт (графики, изображения, снимки, образци и материали, които се появяват на тях, индустриални технологии, файлове, лога, цветови комбинации и всякакви други елементи, подлежащи на защита), са защитени от права на интелектуална и индустриална собственост, чийто титуляр е Inversiones Industriales Serpis S.L., или за които са получени съответните права за използване.
Забранено е възпроизвеждането, преобразуването, разпространението, обществената комуникация, предоставянето на разположение на обществеността и изобщо всяка друга форма на експлоатация, частична или пълна на елементите, посочени в предишния раздел. Публикуването им на други уеб страници или на други дигитални или традиционни медии за комуникация изисква изричното съгласие на титуляра на уеб сайтау а когато има такова, трябва да се посочи изрично титулярът на гореспоменатите права на интелектуална собственост, а именно: Inversiones Industriales Serpis S.L..
Не е разрешено използването на отличителни знаци (търговски марки и наименования), освен с изрична оторизация от законните титуляри.
Без специално разрешение от Inversiones Industriales Serpis S.L. не се разрешава препращане към „последните страници”, „frame” и други подобни манипулации. Препратката винаги трябва да е към главната страница или „home page“ на уеб сайта.

2.5.- Юрисдикция и приложимо законодателство

Тези Общи условия се подчиняват на испанското законодателство и правосъдие.
Фирмата и Потребителят, независимо от местоживеенето си, изрично се отказват от съда, който им съответства, и се подчиняват на правосъдието на съдилищата и трибуналите на АЛКОЙ по всички въпроси, които могат да възникнат, или действия да се извършат, произтичащи от уеб сайта и неговите услуги и съдържание, както и относно тълкуването, прилагането, спазването или неспазването на разпореденото в него.

Правна информация | Политика за поверителност | Политика за използване на „бисквитки“ | Developers
© 2023 | Aquaclean© | Всички права запазени.