Wettelijke informatie

Houder van rechten van intellectuele eigendom en industriële eigendom en verantwoordelijke voor het bestand met via deze website verzamelde gegevens en de behandeling van deze gegevens is: Inversiones Industriales Serpis S.L. gevestigd op het adres Ctra de Alicante, 76 03801 Alcoy,-Alicante-España met CIF: ESB-53329173, ingeschreven in het Registro Mercantil de Alicante (Handelsregister van Alicante). Boekdeel 2177, Boek 0, Sectie 8 Bladzijde 13, Inschrijving A-50.745 (Tomo 2177, Libro 0, Sección octava Folio 13, Hoja A-50.745).

www.aquaclean.com is een website van Inversiones Industriales Serpis S.L. Deze website biedt internetgebruikers informatie over het bedrijf en de producten die het bedrijf produceert en verkoopt.

Inversiones Industriales Serpis S.L. stelt zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onjuist gebruik van de inhoud van deze website door gebruikers en het bedrijf behoudt zich van zijn kant het recht voor van juridische procedures voor schadevordering in geval van oneigenlijk of illegaal gebruik van deze website.

Inversiones Industriales Serpis S.L. behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken op ieder moment iedere gebruiker de toegang tot deze website te kunnen ontzeggen.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de gehele inhoud van deze website, inclusief merken en andere onderscheidende kenmerken, behoren exclusief toe aan Inversiones Industriales Serpis S.L., behalve in het geval dat uitdrukkelijk anders aangegeven is. Gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging, op welke manier dan ook, van de inhoud van de website is uitdrukkelijk verboden, behalve als uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daarvoor verkregen is.

INHOUD

De koppelingen op deze site dienen uitsluitend ter informatie voor de gebruiker en als aanvulling op de inhoud van de website. Daarom is Inversiones Industriales Serpis S.L. niet verantwoordelijk voor niet of niet juist functionerende koppelingen en ook niet voor overige websites waarnaar de koppelingen (door)verwijzen.

De kleuren van de getoonde producten kunnen verschillen van het uiteindelijke product. De foto's geven slechts een indruk van de kleur en zijn slechts bedoeld ter informatie.

VERANTWOORDELIJKHEID

Inversiones Industriales Serpis S.L. behoudt zich het recht voor de distributie en/of fabricage van zijn producten op ieder moment te staken. De website is niet het officiële communicatiekanaal voor opname en verwijdering van producten in het assortiment of van prijzen.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor schending van rechten of schade veroorzaakt door het gebruik van deze website.