OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informujeme vás, že vaše osobné údaje sa zbierajú do automatizovaného súboru údajov, ktorého vlastníkom je spoločnosť Inversiones Industriales Serpis s.r.o. za účelom poskytnutia služby, o ktorú žiadate. Tento súbor je zapísaný vo Všeobecnom registri Španielskej agentúry na ochranu osobných údajov. Vaše údaje budú spracované v súlade so zásadami dôvernosti, utajenia a ostatnými povinnosťami stanovenými v Ústavnom zákone 15/1999 z 13.12.1999 o Ochrane údajov osobného charakteru pre údaje základnej úrovne.

Zároveň môžete uplatniť právo na prístup, opravu, zrušenie a námietku písomnou formou na adresu: Inversiones Industriales Serpis s.r.o. Alicante 76, 03801 Alcoy (Alicante - Španielsko), kde sa žiadosti vybavujú (ref. AQUACLEAN Datos Personales) alebo elektronickou správou na adresu info@aquaclean.com

Vyplnením tejto žiadosti výslovne súhlasíte s postúpením vašich údajov ktorémukoľvek podniku patriacemu do skupiny AQUACLEAN a jej spolupracovníkom za účelom udržiavania zmluvného vzťahu, ako aj na zasielanie obchodných, komerčných a/alebo reklamných správ.