RREGULLORJA E PRIVACITETIT

Informojmë që të dhënat tuaja personale do të përmblidhen në një skedar të automatizuar titulluar nga Inversiones Industriales Serpis S.L. me qëllim qe t'ju sigurojmë shërbimin e kërkuar. Ky skedar gjëndet në Regjistrin Civil të Agjencisë Spanjolle të Mbrojtjes së të Dhënave. Të dhënat tuaja do marrin shërbimin e përshtatshëm në lidhje me konfidencialitetin, detyrë e sekretit dhe detyrimeve të tjera që përcakton Ligji Organik 15/1999, 13 dhjetor, të Mbrojtjes të Dhënash me karakter personal për të dhëna me nivel bazë.

Do mund të ushtroni te drejtat e hyrjes, rektifikim, anullim dhe kundërshtim duke shkruar ne adresën: Inversiones Industriales Serpis S.L. Rruga Alicante 76, 03801 Alcoy (Alicante- España) ku do priten aplikimet (ref. AQUACLEAN Të dhëna personale) ose nërpërmjet adresës elektronike: info@aquaclean.com 

Gjithashtu kur ju plotësoni kërkesën me shkrim pranoni qartë që të dhënat tuaja të mund të përcillen në çfarëdolloj firme tjetër që i përket grupit AQUACLEAN dhe bashkëpunuesve të tij, për të mbajtur lidhjen tuaj kontraktore, dhe për dërgimin e komunikimeve tregtare, promocionale apo publicitare.